Tóm tắt Luận văn Pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG

TY ĐẠI CHÚNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG

TY ĐẠI CHÚNG. 6

1.1. Khái quát về quản trị công ty . 6

1.1.1. Khái niệm về quản trị công ty. 6

1.1.2. Phân biệt quản trị công ty với quản lý công ty. 8

1.1.3. Các nguyên tắc quản trị công ty. 8

1.2. Quản trị Công ty đại chúng . 13

1.2.1. Khái niệm công ty đại chúng . 13

1.2.2. Đặc điểm công ty đại chúng . 14

1.2.3. Cấu trúc quản trị nội bộ công ty đại chúng . 15

1.3. Khái quát pháp luật về quản trị công ty đại chúng. 17

1.3.1. Khái niệm pháp luật về quản trị công ty đại chúng. 17

1.3.2. Đặc điểm cơ bản của pháp luật về quản trị công ty đại chúng. 18

1.3.3. Vai trò của pháp luật về quản trị công ty đại chúng. 20

Chƣơng 2: KHUNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM. 21

2.1. Những quy định pháp luật hiện hành về quản trị công tyđại chúng. 21

2.1.1. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông . 212

2.1.2. Hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị. 30

2.1.3. Giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành . 40

2.1.4. Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. 41

2.1.5. Công khai hóa và kiểm soát giao dịch với các bên có liên quan. 44

2.1.6. Công khai hóa thông tin. 49

2.1.7. Chế độ giám sát và xử lý vi phạm . 56

2.2. Thực tiễn thực thi pháp luật về quản trị công ty đại chúng

ở Việt Nam hiện nay . 57

2.2.1. Tổng quát về thực trạng quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam. 57

2.2.2. Thực trạng quản trị công ty đại chúng trên từng lĩnh vực quảntrị công ty . 59

2.2.3. Những nguyên nhân của thực trạng về quản trị công ty đại

chúng tại Việt Nam . 66

Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ỞVIỆT NAM.72

3.1. Phƣơng hƣớng và yêu cầu của việc xây dựng và hoàn thiện

pháp luật về quản trị công ty đại chúng . 72

3.1.1. Đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. 72

3.1.2. Đảm bảo được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 73

3.1.3. Phù hợp với truyền thống văn hóa và lịch sử . 74

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản trị công ty đạichúng . 74

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản trị

công ty đại chúng . 74

3.2.2. Các giải pháp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về

quản trị công ty đại chúng. 78

KẾT LUẬN . 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY