Tóm tắt Luận văn Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT. i

DANH MỤC CÁC BẢNG . ii

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ PHÁP

LUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG KHU CÔNG

NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 6

1.1 Tổng quan về chất thải nguy hại . 6

1.1.1 Khái niệm chất thải nguy hại. 6

1.1.2 Sự cần thiết quản lý chất thải nguy hại . 9

1.2 Khái niệm pháp luật quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp. 11

1.2.1 Khái niệm khu công nghiệp và quản lý chất thải nguy hại trong khu công

nghiệp . 11

1.2.2 Khái niệm pháp luật quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp. 15

1.2.3. Nội dung pháp luật quản lý chất thải nguy hại trong KCN. 15

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật quản lý chất thải nguy hại trong KCN17

1.2.5. Khái quát quá trình hình thành pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong

KCN . 18

1.2.6. Kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về quản lý chất thải

nguy hại . 19

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

NGUY HẠI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM . 22

2.1. Thực trạng và trách nhiệm các bên trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý

chất thải nguy hại trong các khu công nghiệp tại Việt Nam . 22

2.1.1 Kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 22

2.1.2 Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân . 27

2.2. Khái quát hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam về quản lý chất thải nguy

hại trong khu công nghiệp . 35

2.3 Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam. 412

2.3.1 Thực trạng quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam . 41

2.3.2 Những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam. 46

2.3.3Nguyên nhân của những khó khăn tồn tại. 51

CHưƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

NGUY HẠI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY

HẠI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 58

3.1 Định hướng hoàn thiện. 58

3.2 Kiến nghị hoàn thiện . 61

3.3 Giải pháp hoàn thiện. 64

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật. 64

3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật . 68

3.3.3 Giải pháp bổ trợ khác . 76

KẾT LUẬN . 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY