Tóm tắt Luận văn Pháp luật về mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt của ngân hàng nhà nước Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.Error! Bookmark not defined.

CHưƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MUA BÁN CỔ PHẦN CỦA

TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA

NGÂN HÀNG NHÀ NưỚC VÀ PHÁP LUẬT MUA BÁN CỔ PHẦN CỦA

TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA

NGÂN HÀNG NHÀ NưỚC .7

1.1. KHÁI QUÁT VỀ MUA BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO

TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NưỚC.7

1.1.1. Quan niệm chung về cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc

biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và kiểm soát đặc biệt.8

1.1.2. Quan niệm về mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc

biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quốc hữu hóa ngân hàng trên thế giới .9

1.1.3. Đặc điểm của mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc

biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.10

1.1.4. Tác động của mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc

biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với bên bán, bên mua và nền kinh tế xã hội .10

1.2. PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT VÀ MUA CỔ PHẦN CỦA

TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA

NGÂN HÀNG NHÀ NưỚC .11

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về kiểm soát đặc biệt và mua cổ phần

của tổ chức tín dụng bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước .11

1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật mua lại cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình

trạng kiểm soát đặc biệt.12

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 .15

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ

CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN

HÀNG NHÀ NưỚC VIỆT NAM.152.1. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN

DỤNG BỊ ĐẶT DưỚI DỰ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG

NHÀ NưỚC VIỆT NAM .16

2.2. QUY ĐỊNH VỀ CHỦ THỂ MUA BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN

DỤNG BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN

HÀNG NHÀ NưỚC VIỆT NAM .16

2.2.1. Bên bán cổ phần của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặcbiệt .16

2.2.2. Bên mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc

biệt của Ngân hàng Nhà nước .16

2.3. QUY ĐỊNH VỀ PHưƠNG THỨC THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH

MUA BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂMSOÁT ĐẶC BIỆT .17

2.3.1. Các phương thức thức thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần của tổ chức

bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt cuả Ngân hàng Nhà nước .17

2.3.2. Nội dung của giao dịch mua bán cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng

kiểm soát đặc biệt cuả Ngân hàng Nhà nước .17

2.4. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN

DỤNG BỊ ĐẶT DưỚI DỰ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG

NHÀ NưỚC VIỆT NAM .18

2.4.1. Điều kiện tiến hành thủ tục mua lại cổ phần của tổ chức tín dụng bị đặt vào

tình trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước.18

2.4.2. Các công đoạn tiến hành mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm

soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước .18

2.5. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG KHI NGÂN HÀNG NHÀ

NưỚC MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT.19

KẾT LUẬN CHưƠNG 2 .19CHưƠNG 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ

MUA BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM

SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NưỚC VIỆT NAM .20

3.1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MUA

BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁTĐẶC BIỆT .20

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình

trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước phải dựa trên cơ sở đổi mới tư

duy quản lý của Nhà nước và đảm bảo công bằng xã hội.21

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình

trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước phải dựa trên cơ sở phản ánh

đúng thực tiễn và đảm bảo tính khả thi và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn .21

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình

trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo tính minh bạch,

thống nhất .21

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về mua cổ phần của tổ chức tín dụng bị đặt vào tình

trạng kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước phải đáp ứng yêu cầu hội nhậpquốc tế.21

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN

CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG BỊ ĐẶT VÀO TÌNH TRẠNG

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM .21

KẾT LUẬN CHưƠNG 3 .22

KẾT LUẬN .23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY