Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG VẬN

CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN . 5

1.1. Khái quát về hoạt động vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường

biển . 5

1.1.1. Khái lược tình hình Việt Nam về vận tải bằng đường biển. 5

1.1.2. Khái niệm vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường biển . 6

1.1.3. Ưu điểm và nhược điểm của hoạt động vận chuyển hàng hoá

quốc tế bằng đường biển. 8

1.1.4. Vai trò của hoạt động vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường

biển đối với thương mại quốc tế. 11

1.2. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường biển. 13

1.2.1. Khái niệm hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đườngbiển . 13

1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằngđường biển. 16

1.2.3. Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằngđường biển. 17

1.2.4. Nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đườngbiển . 19

1.3. Người vận chuyển và người vận chuyển thực tế . 28

1.4. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường biển trong

vận tải đa phương thức . 30

1.4.1. Khái niệm vận tải đa phương thức. 301.4.2. Đặc điểm của vận tải đa phương thức quốc tế. 31

1.4.3. Mô hình vận tải đa phương thức. 32

1.4.4. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phươngthức. 33

1.5. Điều kiện cơ sở giao hàng với hợp đồng vận chuyển hàng hoá

quốc tế bằng đường biển. 33

1.6. Vận đơn sử dụng trong giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế

bằng đường biển . 34

1.6.1. Khái niệm và chức năng của vận đơn. 35

1.6.2. Các loại vận đơn. 37

1.6.3. Nội dung của vận đơn. 39

1.7. Trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm và miễn trách của các bên

trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển . 42

1.7.1. Trách nhiệm của bên thuê vận chuyển . 42

1.7.2. Trách nhiệm của người vận chuyển. 43

1.8. Giải quyết tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế

bằng đường biển . 50

Chương 2: THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM

VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG

ĐƯỜNG BIỂN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN . 54

2.1. Nguồn pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng

đường biển được áp dụng tại Việt Nam. 54

2.1.1. Điều ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường

biển mà Việt Nam là thành viên . 54

2.1.2. Các văn bản pháp luật Việt Nam. 55

2.1.3. Tập quán, thói quen trong hoạt động hàng hải . 62

2.1.4. Hợp đồng mẫu . 64

2.2. Thực trạng giao kết và thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hoáquốc tế bằng đường biển. 66

2.3. Đánh giá chung về hệ thống văn bản pháp luật điều tiết quan hệ

hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường biển. 67

2.4. Một số kiến nghị cụ thể liên quan tới pháp luật Việt Nam về hợp

đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế. 71

KẾT LUẬN . 76

DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO .78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY