Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM6

1.1. Tổng quan về hợp đồng 6

1.1.1. Khái niệm về hợp đồng 6

1.1.2. Bản chất của hợp đồng 9

1.1.3. Các yếu tố của hợp đồng 12

1.2. Tổng quan về hợp đồng kinh doanh bất động sản 30

1.2.1. Khái niệm hợp đồng kinh doanh bất động sản 30

1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng kinh doanh bất động sản 32

1.2.3. So sánh hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng

kinh doanh dịch vụ bất động sản34

1.2.4. Pháp luật điều chỉnh về hợp đồng kinh doanh bất động sản 35

1.2.5. Vai trò của hợp đồng kinh doanh bất động sản 39

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM41

2.1. Nội dung các quy định về hợp đồng kinh doanh bất độngsản41

2.1.1. Hợp đồng mua bán nhà ở và công trình xây dựng 41

2.1.2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 50

2.1.3. Hợp đồng thuê bất động sản 58

2.1.4. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 64

2.2. Thực trạng thi hành pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất

động sản ở Việt Nam68

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO

HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ HỢP

ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở

VIỆT NAM HIỆN NAY93

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh

doanh bất động sản ở nước ta hiện nay93

3.2. Giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực

thi pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất động sản102

KẾT LUẬN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

PHỤ LỤC 114

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY