Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

CHỨNG KHOÁN TẠI NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI.6

1.1. Khái niệm, đặc điểm cầm cố chứng khoán. 6

1.1.1. Khái niệm cầm cố chứng khoán . 6

1.1.2. Đặc điểm cầm cố chứng khoán. 8

1.2. Vai trò của hoạt động cầm cố chứng khoán. 10

1.3. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng cầm cố chứng khoán . 12

1.3.1. Khái niệm hợp đồng cầm cố chứng khoán . 12

1.3.2. Đặc điểm hợp đồng cầm cố chứng khoán. 13

1.4. Các chủ thể tham gia hợp đồng cầm cố chứng khoán. 14

1.4.1. Bên cầm cố. 14

1.4.2. Bên nhận cầm cố . 16

1.5. Khái niệm, cấu trúc pháp luật về hợp đồng cầm cố

chứng khoán tại Ngân hàng thương mại . 19

1.5.1. Khái niệm pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại

Ngân hàng thương mại. 19

1.5.2. Cấu trúc pháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại

Ngân hàng thương mại. 20

KẾT LUẬN CHưƠNG 1. 22

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CẦM

CỐ CHỨNG KHOÁN TẠI NGÂN HÀNG THưƠNG

MẠI Ở VIỆT NAM. 23

2.1. Trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng cầm cố chứng khoán

tại Ngân hàng thương mại. 23

2.2. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện

hợp đồng cầm cố chứng khoán tại Ngân hàng thương mại . 29

2.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố . 30

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố . 34

2.2.3. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán . 372

2.3. Nội dung của hợp đồng cầm cố chứng khoán tại Ngân

hàng thương mại . 39

2.4. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cầm cố chứng khoán. 43

2.4.1. Điều kiện về hình thức. 43

2.4.2. Điều kiện về nội dung . 45

2.4.3. Điều kiện về nghĩa vụ được bảo đảm . 57

2.5. Hợp đồng cầm cố chứng khoán vô hiệu. 57

2.6. Giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực

hiện hợp đồng cầm cố chứng khoán. 60

KẾT LUẬN CHưƠNG 2. 66

Chương 3: ĐỊNH HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN TẠI

NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI Ở VIỆT NAM .67

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cầm cố

chứng khoán . 67

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cầm cố

chứng khoán . 70

3.2.1. Về trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng cầm cố chứng khoán . 70

3.2.2. Về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia thực hiện hợp

đồng cầm cố chứng khoán . 71

3.2.3. Về nội dung của hợp đồng cầm cố chứng khoán. 74

3.2.4. Về hợp đồng cầm cố chứng khoán vô hiệu . 81

3.2.5. Về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực

hiện hợp đồng cầm cố chứng khoán . 82

KẾT LUẬN CHưƠNG 3. 84

KẾT LUẬN . 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY