Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG

KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN6

1.1. Khái niệm khoáng sản và hoạt động khai thác, chế biến

khoáng sản6

1.1.1. Định nghĩa khoáng sản 6

1.1.2. Phân loại khoáng sản 7

1.2. Khái niệm pháp luật khoáng sản 12

1.3. Đặc điểm pháp luật khai thác, chế biến khoáng sản 14

1.3.1. Pháp luật khoáng sản là sự giao thoa giữa pháp luật kinh tế

và pháp luật môi trường14

1.3.2. Pháp luật khoáng sản là một lĩnh vực pháp luật mới 17

1.3.3. Pháp luật khoáng sản thể hiện rõ tính chất quản lý nhà nước 20

1.3.4. Pháp luật khoáng sản có phạm vi điều chỉnh rất rộng 22

1.4. Nguyên tắc và một số nội dung cơ bản của Luật khoáng sản 25

1.4.1. Nguyên tắc sở hữu toàn dân về khoáng sản 25

1.4.2. Nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các chủ thể 28

1.4.3. Nguyên tắc coi trọng tính phòng ngừa để bảo vệ môi

trường trong hoạt động khoáng sản31

1.4.4. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển bền vững 33

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT

ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ

CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM36

2.1. Lược sử phát triển về hoạt động khai thác và chế biến 36

khoáng sản ở Việt Nam

2.1.1. Giai đoạn trước năm 1986 36

2.1.2. Giai đoạn từ năm 1986 đến 1996 37

2.1.3. Giai đoạn từ năm 1996 đến nay 37

2.2. Thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động

khai thác khoáng sản41

2.2.1. Chủ thể khai thác khoáng sản 41

2.2.1.1. Chủ thể 41

2.2.1.2. Quyền của chủ thể khai thác khoáng sản 44

2.2.1.3. Nghĩa vụ của chủ thể khai thác khoáng sản 46

2.2.2. Chiến lược, quy hoạch khoáng sản 49

2.2.2.1. Thực trạng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ởViệt Nam49

2.2.2.2. Chiến lược, quy hoạch khoáng sản 54

2.2.3. Đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác

khoáng sản60

2.2.4. Giấy phép trong hoạt động khai thác khoáng sản 66

2.2.4.1. Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép trong hoạt động khai

thác khoáng sản66

2.2.4.2. Thủ tục cấp giấy phép trong hoạt động khai thác khoáng sản 71

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ

CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI

THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN81

3.1. Giải pháp chung 81

3.2. Giải pháp cụ thể 83

KẾT LUẬN 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY