Tóm tắt Luận văn Pháp luật về hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam - Thực trạng và hƣớng hoàn thiện

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI7

1.1. Khái niệm, đặc điểm, bản chất, mục đích và vai trò

của bảo hiểm tiền gửi7

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm tiền gửi 7

1.1.1.1. Khái niệm bảo hiểm tiền gửi 7

1.1.1.2. Đặc điểm của bảo hiểm tiền gửi 13

1.1.2. Bản chất, mục đích, vai trò của bảo hiểm tiền gửi 19

1.1.2.1. Bản chất của bảo hiểm tiền gửi 19

1.1.2.2. Mục đích của bảo hiểm tiền gửi 20

1.1.2.3. Vai trò của bảo hiểm tiền gửi 21

1.2. Mô hình bảo hiểm tiền gửi 29

1.2.1. Về phương diện cơ chế bảo hiểm tiền gửi 29

1.2.2. Về phương diện chức năng hoạt động 31

1.2.3. Về phương thức quản lý hệ thống bảo hiểm tiền gửi 32

1.3. Vị trí pháp lý, chức năng của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 35

1.3.1. Vị trí pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 35

1.3.2. Chức năng của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 38

1.4. Khái quát về hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 40

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT

ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN

GỬI Ở VIỆT NAM43

2.1. Hoạt động cấp và thu hồi chứng nhận bảo hiểm tiền gửi 44

2.2. Hoạt động thu phí bảo hiểm tiền gửi 46

2.3. Hoạt động kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia bảo

hiểm tiền gửi52

2.4. Hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các tổ chức tham

gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả60

2.5. Hoạt động chi trả bảo hiểm tiền gửi 64

2.6. Hoạt động tiếp nhận, xử lý tổ chức tham gia bảo hiểm

tiền gửi mất khả năng thanh toán73

2.7. Một số hoạt động khác của tổ chức bảo hiểm tiền gửi 79

2.7.1. Quản lý và sử dụng nguồn vốn 79

2.7.2. Hoạt động thông tin truyền thông 82

2.7.3. Hoạt động hợp tác quốc tế 83

2.8. Mối quan hệ giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với

một số cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến

hoạt động bảo hiểm tiền gửi84

2.8.1. Mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với

Ngân hàng Nhà nước84

2.8.2. Mối quan hệ giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với BộTài chính86

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC

BẢO HIỂM TIỀN GỬI Ở VIỆT NAM89

3.1. Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi

hành Luật Bảo hiểm tiền gửi89

3.2. Nâng cao địa vị pháp lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 92

3.3. Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định

pháp luật về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam96

KẾT LUẬN 107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY