Tóm tắt Luận văn Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng

Mục lục

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Mở đầu 1

Chương 1: Khái quát chung về hợp đồng lao động và

pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng lao động. 7

1.1. Khái niệm và ý nghĩa hợp đồng lao động. 7

1.1.1. Khái niệm hợp đồng lao động. 7

1.1.2. Ý nghĩa hợp đồng lao động. 10

1.2. Pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng lao động. 14

1.2.1. Khái niệm giao kết hợp đồng lao động. 14

1.2.2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động. 16

1.2.3. Chủ thể giao kết hợp đồng lao động. 20

1.2.4. Hình thức giao kết hợp đồng lao động. 22

1.2.5. Các loại hợp đồng lao động giao kết. 23

1.2.6. Nội dung giao kết hợp đồng lao động. 24

1.2.7. Quyền và nghĩa vụ các bên khi giao kết hợp đồng lao động. 27

1.3. Giao kết hợp đồng lao động theo qui định của một số nước

trên thế giới và những kinh nghiệm cho Việt Nam.29

Chương 2: Thực trạng giao kết hợp đồng lao động trong

các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng.37

2.1. Giới thiệu về tình hình lao động trong các doanh nghiệp ở

thành phố Đà Nẵng.37

2.2. thực trạng giao kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp

ở thành phố Đà Nẵng.43

2.2.1. Về chủ thể giao kết hợp đồng lao động . 43

2.2.2. Về hình thức giao kết hợp đồng lao động. 45

2.2.3. Về loại hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện. 47

2.2.4. Về nội dung giao kết hợp đồng lao động . 502

2.2.5. Về quyền và nghĩa vụ các bên khi giao kết hợp đồng lao động. 53

2.3. thực tiễn giao kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp

ở thành phố Đà Nẵng.60

2.3.1. Kết quả đạt 60

2.3.2. Một số hạn chế 61

2.3.3. Nguyên nhân của s hạn chế 63

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện

các qui định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động từ thực

tiễn trong các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng.67

3.1. Những yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện các qui định pháp

luật về giao kết hợp đồng lao động từ thực hiện trong các

doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng.67

3.1.1. Đảm bảo quyền t do thỏa thuận các bên trong giao kết hợp

đồng lao động.67

3.1.2. Đảm bảo phù hợp với những đặc điểm của thị trường lao

động ở thành phố Đà Nẵng.68

3.1.3. Đảm bảo hội nhập với nền kinh tế thế giới trong lĩnh v c laođộng.70

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về

giao kết hợp đồng lao động.71

3.2.1. Cần nâng cao nhận thức của người lao động và người sử

dụng lao động về pháp luật hợp đồng lao động.71

3.2.2. Cần hoàn thiện hệ thống thông tin về thị trường lao động. 72

3.3. Một số kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các quy định

pháp luật về giao kết hợp đồng lao động qua thực tiễn ở TPĐà Nẵng.77

3.3.1. Về các qui định của pháp luật. 77

3.3.2. Về tổ chức thực hiện. 90

Kết luận 97

Danh mục tài liệu tham khảo 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY