Tóm tắt Luận văn Pháp luật về đầu tư bằng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ BẰNG

VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH

VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁP LUẬT

VỀ ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ5

1.1. Những vấn đề lý luận về đầu tư bằng vốn ngân sách nhà

nước cho khoa học công nghệ5

1.1.1. Bản chất của đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ5

1.1.2. Nguyên tắc và phương thức đầu tư bằng vốn ngân sách nhà

nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ10

1.1.3. Quản lý hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ14

1.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư

bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ15

1.2.1. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư bằng vốn ngân

sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ15

1.2.2. Các bộ phận cấu thành của pháp luật về đầu tư bằng vốn

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ17

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG

NGHỆ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN19

2.1. Thực trạng pháp luật về đầu tư bằng vốn ngân sách nhà

nước cho khoa học công nghệ19

2.1.1. Thực trạng quy định về chủ thể tham gia hoạt động đầu tư

bằng vốn ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ19

2.1.2. Thực trạng quy định về nguyên tắc và phương thức đầu tư

bằng vốn ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ25

2.1.3. Thực trạng quy định về quản lý hoạt động đầu tư bằng vốn

ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ29

2.2. Thực tiễn thực hiện hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách

nhà nước cho khoa học công nghệ31

2.2.1. Đánh giá khái quát về hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách

nhà nước cho khoa học và công nghệ31

2.2.2. Đánh giá hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa

học và công nghệ thông qua Quỹ Phát triển khoa học và

công nghệ quốc gia41

Chương 3: NHỮNG HẠN CHẾ CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU

TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM VÀ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ46

3.1. Những hạn chế của pháp luật về đầu tư bằng vốn ngân sách

nhà nước cho khoa học công nghệ46

3.1.1. Hạn chế của các quy định liên quan đến huy động các

nguồn lực tài chính cho khoa học và công nghệ46

3.1.2. Hạn chế của các quy định về phân bổ các nguồn lực tài

chính cho các hoạt động khoa học và công nghệ51

3.1.3. Hạn chế của các quy định về sử dụng các nguồn lực tài

chính dành cho khoa học và công nghệ53

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đầu tư bằng

vốn ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học công nghệ ởViệt Nam56

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY