Tóm tắt Luận văn Pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 4

1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty đầu tư chứng khoán 4

1.2. Khái niệm về công ty đầu tư chứng khoán 7

1.2.1. Khái niệm 7

1.2.2. Đặc điểm pháp lý của công ty đầu tư chứng khoán 13

1.2.3. Phân biệt công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán 15

1.3. Đánh giá thực trạng về các công ty có mô hình tổ chức và hoạt động dạng công ty đầu tư

chứng khoán trên thị trường Việt Nam17

1.4. Pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán 20

1.5. Mô hình tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật một số nước 21

1.5.1. Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Mỹ 21

1.5.2. Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Anh 25

1.5.3. Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Nhật Bản 27

1.5.4. Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Hàn Quốc 29

1.5.5. Mô hình công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật Bungari 31

Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG

KHOÁN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM40

2.1. Mô hình tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán theo pháp luật hiện hành 40

2.1.1. Cách thức thành lập 40

2.1.2. Các vấn đề về quản trị công ty 41

2.1.3. Nội dung hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán 46

2.2. So sánh mô hình tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán (theo Luật Chứng

khoán) và công ty cổ phần (theo Luật Doanh nghiệp)47

2.2.1. Cách thức và điều kiện thành lập 47

2.2.2. Tổ chức và hoạt động của công ty 49

2.3. một số bất cập trong các quy định của Luật Chứng khoán về công ty đầu tư chứng khoán 50

2.3.1. Khái niệm công ty đầu tư chứng khoán còn chưa được quy định trong Luật Chứng khoán 50

2.3.2. Quy định về việc đăng ký, chuyển đổi thành công ty đầu tư chứng khoán 52

2.3.3. Bằng các quy định hiện hành, pháp luật đã không khuyến khích việc thành lập công ty đầu tư

chứng khoán54

2.3.4. Quy định hiện hành không đảm bảo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh và chặt chẽ cho sự phát triển

của công ty đầu tư chứng khoán59

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ

CHỨNG KHOÁN66

3.1. Cơ sở của những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán 66

3.2. Các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về công ty đầu tư chứng khoán 68

3.2.1. Cần đưa thêm khái niệm về công ty đầu tư chứng khoán vào phần giải thích từ ngữ tại Điều

6 Luật Chứng khoán68

3.2.2. Quản lý thống nhất các công ty có mô hình tổ chức và hoạt động dạng công ty đầu tư chứng

khoán được thành lập trước ngày Luật Chứng khoán có hiệu lực, cần có quy định về các

trường hợp cần chuyển đổi các dạng công ty này sang mô hình công ty đầu tư chứng khoán

theo Luật Chứng khoán và các trường hợp chuyển đổi từ quỹ đầu tư chứng khoán sang công

ty đầu tư chứng khoán69

3.2.3. Cần có những quy định sửa đổi bổ sung trong Luật Chứng khoán về tổ chức và hoạt động của

công ty đầu tư chứng khoán, trong đó có những quy định cụ thể về vấn đề quản trị công ty71

3.2.4. Luật Chứng khoán cần có quy định về việc bắt buộc công ty đầu tư chứng khoán phải thuê công

ty quản lý quỹ thực hiện quản lý công ty, bỏ hình thức công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý74

3.2.5. Cần có những quy định khuyến khích việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán 767

KẾT LUẬN 78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY