Tóm tắt Luận văn Pháp luật về công ty chứng khoán bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế

MỤC LỤC LUẬN VĂN

Trang

MỞ ĐẦU 2

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, PHÁP LUẬT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 6

1.1.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán 7

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm công ty chứng khoán 7

1.1.2.Phân loại công ty chứng khoán 11

1.1.3.Vai trò của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán 14

1.2.Pháp luật về công ty chứng khoán 16

1.2.1.Khái niệm pháp luật về công ty chứng khoán 16

1.2.2.Nội dung pháp luật về công ty chứng khoán 17

1.3.Các cam kết quốc tế về dịch vụ chứng khoán của công ty chứng khoán 26

1.3.1.Cam kết về dịch vụ chứng khoán trong Tổ chức thương mại thế giới 26

1.3.2. Cam kết về dịch vụ chứng khoán trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 34

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ ĐÃ THAM GIA, KÝ KẾT 44

2.1. Nhận diện nội dung các cam kết quốc tế về công ty chứng khoán của Việt Nam 44

2.2. Pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 48

2.2.1.Quy định về thành lập công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 48

2.2.2.Quy định về tổ chức công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 56

2.2.3.Quy định về hoạt động công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 63

2.3. Đánh giá pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 67

2.3.1. Đánh giá pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết trong WTO 67

2.3.2. Đánh giá pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết trong TPP 68

2.3.3. Một số vấn đề từ thực trạng pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 71

Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOẢN ĐẢM BẢO PHÙ HỢP CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ 82

3.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 82

3.2. Nội dung hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết quốc tế 84

3.2.1. Nội dung hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết trong WTO 84

3.2.2. Nội dung hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán theo các cam kết trong TPP 86

3.3. Mục tiêu hoàn thiện pháp luật về công ty chứng khoán đảm bảo phù hợp các cam kết quốc tế 88

3.4. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về công ty chứng khoán đảm bảo phù hợp các cam kết quốc tế 90

3.4.1. Giải pháp đảm bảo phù hợp cam kết quốc tế trong quá trình xây dựng Luật Chứng khoán 90

3.4.2. Giải pháp đảm bảo phù hợp cam kết quốc tế trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật về công ty chứng khoán 93

3.5.Một số giải pháp bổ trợ 96

3.5.1.Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán trong nước 96

3.5.2.Tăng cường năng lực xây dựng và cưỡng chế thực thi pháp luật 99

3.5.3.Nâng cao địa vị pháp lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 101

KẾT LUẬN 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

Phụ lục 01: Nội dung cam kết về dịch vụ chứng khoán trong WTO 112

Phụ lục 02: Nội dung cam kết về dịch vụ chứng khoán trong TPP 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY