Tóm tắt Luận văn Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có thể chấp bằng quyền sử dụng đất ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU

Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CHO VAY CỦA

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CÓ

THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.5

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CHO VAY CỦA NGÂN

HÀNG THƢƠNG MẠI .5

1.1.1. Khái niệm về việc cho vay của Ngân hàng thƣơng mại .5

1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng cho vay của ngân hàng thƣơng mại có thế

chấp bằng quyền sử dụng đất.6

Cho vay có thế chấp bằng quyền sử dụng đất là hoạt động phổ biến của

các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam. .6

1.1.3. Nguyên tắc cho vay của ngân hàng có thế chấp bằng quyền sử dụngđất.7

1.1.4. Vai trò cho vay của ngân hàng thƣơng mại có thế chấp bằng quyền

sử dụng đất .7

1.2. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CỦA

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CÓ THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT.8

1.2.1. Khái niệm pháp luật về cho vay của ngân hàng thƣơng mại có thế

chấp bằng quyền sử dụng đất.8

1.2.2.Cấu trúc của pháp luật về cho vay có thế chấp bằng quyền sử dụngđất.8

1.3. Các yếu tố chi phối, tác động đến pháp luật về cho vay có thế chấp

bằng quyền sử dụng đất .8Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CÓ THẾ CHẤP

BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ỞVIỆT NAM .9

2.1. Quy định pháp luật về cho vay của ngân hàng thƣơng mại có thế chấp

bằng quyền sử dụng đất. .9

2.1.1. Chủ thể tham gia hoạt động cho vay.9

2.1.2. Nội dung của hợp đồng tín dụng ngân hàng.10

2.1.3. Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại các Ngân hàngthƣơng mại .13

2.1.4 Định giá quyền sử dụng đất khi nhận thế chấp tại các Ngân hàngthƣơng mại .14

2.1.5. Thủ tục thế chấp.14

2.1.6. Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất .14

2.1.7. Xử lý quyền sử dụng đất để thu hồi nợ của các Ngân hàng thƣơngmại.15

2.2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CÓ THẾ CHẤP

BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookmark not d

2.2.1. Những khó khăn trong việc quy định về tài sản thế chấp trong giao

dịch cho vay có thế chấp bằng quyền sử dụng đất.17

2.2.2. Nội dung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất .19

2.2.3. Quy định về xử lý tài sản thế chấp tiền vay là quyền sử dụng đất để

thu hồi nợ vay.20

Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY

CÓ THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM .22

3.1. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CÓ

THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM .223.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀNÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CÓ

THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM

3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến việc xác lập và

thực hiện giao dịch cho vay có thế chấp bằng quyền sử dụng đất.23

3.2.2. Hoàn thiện các quy định liên quan đến xử lý quyền sử dụng đất để

thu hồi nợ .25

3.2.3. Hoàn thiện các quy định chung, thống nhất nhằm nâng cao tính

minh bạch của pháp luật về cho vay có thế chấp tài sản .26

KẾT LUẬN.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY