Tóm tắt Luận văn Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn áp dụng tại địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

T

rang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG

KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT9

1.1. Các vấn đề cần xác định, giải quyết trong việc xây dựng các

văn bản pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất9

1.1.1. Các thiệt hại cần xem xét, xác định khi Nhà nước thu hồi đất để

bồi thường, hỗ trợ9

1.1.2. Giải quyết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, người bị thu hồi đất

và người được hưởng lợi từ việc thu hồi đất của Nhà nước

1.2. Khái niệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 14

1.2.1. Về cách hiểu thuật ngữ “bồi thường”, cụm từ “bồi thường khi Nhà

nước thu hồi đất”14

1.2.2. Đặc điểm và tính chất của việc bồi thường khi Nhà nước thu hồiđất16

1.2.3. Ý nghĩa của việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 20

1.3. Quan niệm về hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 21

1.3.1. Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 21

1.3.2. Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 22

1.3.2. Phân biệt giữa hỗ trợ, tái định cư với bồi thường khi Nhà nước thuhồi đất23

Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI

THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN QUẬN

TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI26

2.1. Cơ sở pháp lý thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu

hồi đất tại địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội từ khi

có Luật Đất đai năm 2003 đến nay26

2.1.1. Nguyên tắc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà

nước thu hồi đất tại địa bàn quận Tây Hồ26

2.1.2. Phạm vi và đối tượng được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu

hồi đất trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội từ khi có37

Luật Đất đai năm 2003 đến nay

2.2. Thực tiễn áp dụng các quy định bồi thường, hỗ trợ và tái

định cư tại địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội từ khi

có Luật Đất đai năm 2003 đến nay41

2.2.1. Thực tiễn áp dụng các quy định bồi thường, hỗ trợ về đất và những

vấn đề đặt ra41

2.2.2. Thực tiễn áp dụng các quy định bồi thường, hỗ trợ về tài sản và

những vấn đề đặt ra58

2.2.3. Thực tiễn áp dụng các chính sách hỗ trợ và những vấn đề đặt ra 69

2.2.4. Thực tiễn áp dụng các quy định về tái định cư và những vấn đề đặtra80

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ

BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NHÌN TỪ GÓC

ĐỘ THỰC TIỄN87

3.1. Giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi

Nhà nước thu hồi đất87

3.1.1. Thiết lập khung pháp lý về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tính ổn định tươngđối cao87

3.1.2. Thực hiện các biện pháp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất88

3.1.3. Hoàn thiện các quy định về giá đất 91

3.1.4. Hoàn thiện các quy định về đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ về tài

sản (nhà, công trình, cây trồng, hoa màu )9

3.1.5. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ 95

3.1.6. Thống nhất quy định về thời hạn thông báo thu hồi cho người bị

thu hồi đất giữa các văn bản quy phạm pháp luật97

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bồi

thường khi Nhà nước thu hồi đất98

3.2.1. Tăng cường và kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, phổ biến và giáo

dục pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về bồi thường khi

Nhà nước thu hồi đất nói riêng cho cán bộ và nhân dân98

3.2.2. Kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất100

3.2.3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong

quá trình thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất,

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư103

3.2.4. Hoàn thiện mô hình phối kết hợp giữa các cơ quan nhà nước có 1thẩm quyền, cơ quan, tổ chức hữu quan, Nhà đầu tư và Chủ đầu tưxây dựng công trình khi thực hiện tái định cư cho người bị thu hồiđất05

3.2.5. Chấn chỉnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng

cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất109

3.2.6. Xác lập cơ chế giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY