Tóm tắt Luận văn Pháp luật về bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn tại ngân hàng bưu điện Liên Việt

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN VÀ PHÁP

LUẬT VỀ BẢO LÃNH THANH TOÁN NGÂN HÀNG.5

1.1. Lý luận cơ bản về hoạt động bảo lãnh thanh toán của ngân hàng

thương mại .5

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển phương thức bảo lãnh thanh toán.5

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm bảo lãnh thanh toán ngân hàng .7

1.1.3. Chức năng và vai trò của hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng.13

1.1.4. Các hình thức bảo lãnh thanh toán ngân hàng .18

1.2. Các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế điều chỉnh hoạt động bảo lãnh

thanh toán ngân hàng .23

1.3. Thực trạng pháp luật về bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Việt Nam.30

1.3.1. Cơ sở, nguyên tắc pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động bảo lãnh

thanh toán ngân hàng.30

1.3.2. Chủ thể và mối quan hệ trong giao dịch bảo lãnh thanh toán ngân hàng .39

1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch bảo lãnh thanh toán ngân hàng.43

1.3.4. Những rủi ro phát sinh trong hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng.44

1.3.5. Luật áp dụng đối với quan hệ bảo lãnh thanh toán có yếu tố nước ngoài .46

1.4. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng trong mối quan hệ với các hợp đồng

liên quan .49

1.4.1. Mối quan hệ giữa bảo lãnh thanh toán ngân hàng với hợp đồng cơ sở phát

sinh nghĩa vụ được bảo lãnh.49

1.4.2. Mối quan hệ giữa bảo lãnh thanh toán ngân hàng với hợp đồng cấp bảo lãnh.51

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 .53

Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH THANH

TOÁN NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG BưU ĐIỆN LIÊN VIỆT.54

2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Bưu điện

Liên Việt .54

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.54

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh nghiệp vụ cấp bảo lãnh .59

2.1.3. Mạng lưới hoạt động và mức phê duyệt cấp bảo lãnh của từng đơn vị

kinh doanh.61

2.2. Các loại hình bảo lãnh thanh toán và quy trình thực hiện tại Ngân

hàng Bưu điện Liên Việt.63

2.2.1. Bảo lãnh thanh toán thông thường và bảo lãnh thanh toán tiền ứng trước .63

2.2.2. Bảo lãnh thanh toán đối ứng .662

2.2.3. Bảo lãnh thanh toán thuế.67

2.2.4. Thư tín dụng dự phòng.70

2.3. Một số bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật trong

hoạt động bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại Ngân hàng Bưu điện

Liên Việt .72

2.3.1. Bảo lãnh thanh toán ngân hàng vô điều kiện và tính độc lập của bảo lãnh .72

2.3.2. Chuyển nhượng bảo lãnh thanh toán ngân hàng.77

2.3.3. Phát hành bảo lãnh thanh toán ngân hàng lùi ngày hiệu lực của bảo lãnh .80

2.3.4. Phát hành bảo lãnh thanh toán khi ngân hàng chậm trả và lãi suất chậm trả .82

2.3.5. Phát hành bảo lãnh thanh toán ngân hàng dưới hình thức điện SWIFT .85

2.3.6. Phát hành bảo lãnh thanh toán ngân hàng trên cơ sở bảo lãnh đối ứng được

phát hành bằng điện SWIFT.86

2.3.7. Một số bất cập khác khi triển khai cấp bảo lãnh thanh toán ngân hàng

trong quan hệ bán nhà ở hình thành trong tương lai .88

KẾT LUẬN CHưƠNG 2 .90

Chương 3: ĐỊNH HưỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH THANH TOÁN NGÂN HÀNG

TẠI VIỆT NAM .91

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật bảo lãnh thanh toán ngân hàng tại

Việt Nam.91

3.2. Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thanh

toán ngân hàng tại Việt Nam.93

3.2.1. Kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về bảo lãnh trong Bộ luật Dân sự

Việt Nam .93

3.2.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định cụ thể về bảo lãnh trong các văn

bản pháp luật của Ngân hàng Nhà nước.96

3.2.3. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.98

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh thanh toán

ngân hàng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt .101

3.3.1. Điều chỉnh nội dung Hợp đồng cấp bảo lãnh.102

3.3.2. Nhóm giải pháp quản trị rủi ro.108

3.3.3. Một số kiến nghị khác .110

KẾT LUẬN CHưƠNG 3 .112

KẾT LUẬN.113

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .114

PHỤ LỤC.118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY