Tóm tắt Luận văn Pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ

HỘI ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ SỰ CẦN

THIẾT PHẢI THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ

HỘI ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ9

1.1. Khái quát chung về bảo hiểm xã hội 9

1.1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội 9

1.1.2. Bản chất của bảo hiểm xã hội 11

1.1.3. Các nguyên tắc của bảo hiểm xã hội 12

1.2. Sự cần thiết phải bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ 15

1.2.1. Khái niệm lao động nữ và tính đặc thù của lao động nữ 15

1.2.2. Sự cần thiết phải thực hiện bảo hiểm xã hội đối với laođộng nữ20

1.3. Nội dung pháp luật bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ 23

1.3.1. Chủ thể của bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ 23

1.3.2. Các chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ 24

1.4. Một số quy định của pháp luật quốc tế về bảo hiểm xã hội

đối với lao động nữ26

1.4.1. Các công ước quốc tế 27

1.4.2. Pháp luật một số nước 30

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ37

2.1. Chế độ nghỉ chăm sóc con ốm 37

2.1.1. Điều kiện hưởng chế độ nghỉ chăm sóc con ốm 37

2.1.2. Chế độ và quyền lợi 37

2.2. Chế độ thai sản 41

2.2.1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 42

2.2.2. Chế độ và quyền lợi 43

2.3. Chế độ hưu trí 55

2.3.1. Chế độ hưu trí bắt buộc 56

2.3.1.1. Chế độ hưu trí hàng tháng 56

2.3.1.2. Chế độ hưu trí một lần 64

2.3.2. Chế độ hưu trí tự nguyện 65

2.3.2.1. Chế độ hưu trí hàng tháng 65

2.3.2.2. Chế độ hưu trí một lần 66

Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ

HỘI ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ68

3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội đối

với lao động nữ68

3.1.1. Nâng cao nhận thức cho lao động nữ về bảo hiểm xã hội 68

3.1.2. Nâng cao tính đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật 68

3.1.3. Đảm bảo sự ổn định và bền vững của nguồn tài chính 69

3.1.4. Hoàn thiện mô hình quản lý và nâng cao năng lực bộ máy

quản lý nhà nước69

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện bảo hiểm xã hội đối với laođộng nữ70

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội đối với lao

động nữ71

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp

luật bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ80

3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn đối

với việc bảo vệ lao động nữ82

3.2.4. Công tác cán bộ 83

3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền với việc thực hiện chế độ bảo hiểm

xã hội đối với lao động nữ84

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY