Tóm tắt Luận văn Pháp luật và luật tục: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỐI

QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC5

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của pháp luật và

luật tục5

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của pháp luật 5

1.1.1.1. Khái niệm 5

1.1.1.2. Đặc điểm 6

1.1.1.3. Vị trí, vai trò của pháp luật 8

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của luật tục 8

1.1.2.1. Khái niệm 8

1.1.2.2. Đặc điểm 10

1.1.2.3. Nội dung cơ bản của luật tục 11

1.1.2.4. Vị trí, vai trò của luật tục trong đời sống của đồng bào

dân tộc thiểu số14

1.2. Những điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật

và luật tục16

1.2.1. Điểm tương đồng giữa pháp luật và luật tục 16

1.2.2. Sự khác biệt giữa pháp luật và luật tục 20

1.3. Sự tác động qua lại giữa pháp luật và luật tục 26

1.3.1. Sự tác động của luật tục đến pháp luật 26

1.3.2. Sự tác động của pháp luật đến luật tục 30

Chương 2: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ PHÁP

LUẬT VÀ LUẬT TỤC Ở VIỆT NAMHIỆN NAY34

2.1. Thực trạng mối quan hệ pháp luật và luật tục trong

hoạt động thực hiện pháp luật34

2.1.1. Những ưu điểm 34

2.1.2. Những hạn chế 38

2.2. Thực trạng mối quan hệ pháp luật và luật tục trong

hoạt động áp dụng luật tục40

2.2.1 Những ưu điểm 40

2.2.2. Những hạn chế 43

2.3. Thực trạng chung mối quan hệ giữa pháp luật và luật

tục hiện nay45

2.3.1. Ưu điểm của mối quan hệ 45

2.3.2. Những hạn chế của mối quan hệ 53

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VIỆC KẾT HỢP

PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC HIỆN NAY59

3.1. Giải quyết tốt mối quan hệ pháp luật và luật tục là yêu

cầu cần thiết hiện nay59

3.1.1. Yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền 59

3.1.2. Yêu cầu của công cuộc hội nhập kinh tế, quốc tế 62

3.2. Những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc

kết hợp pháp luật và luật tục ở Việt Nam hiện nay66

3.2.1. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của pháp luật, luật tục

và mối quan hệ giữa chúng66

3.2.2. Khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm

trong mối quan hệ pháp luật và luật tục trong thờigian qua67

3.2.2.1. Khắc phục những hạn chế trong mối quan hệ pháp

luật và luật tục67

3.2.2.2. Phát huy những ưu điểm trong mối quan hệ giữa pháp

luật và luật tục71

3.2.3. Cần xem xét tới vấn đề tổ chức xây dựng và đổi mớiluật tục75

3.2.4. Nâng cao vai trò của những người đứng đầu trong

cộng đồng người dân tộc thiểu số trong quá trình phát

huy mối quan hệ pháp luật và luật tục hiện nay76

KẾT LUẬN 785 6

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY