Tóm tắt Luận văn Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải pháp chống chuyển giá ở Việt Nam

MỤC LỤC

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

PHẦN MỞ ĐẦU Trang

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu .2

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.4

6. Những đóng góp mới của luận văn.4

7. Bố cục của luận văn.5

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THUẾ TNDN

VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC CÔNG TY

1.1. Khái niệm, đặc điểm về thuế TNDN và pháp luật thuế TNDN.6

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm về thuế TNDN và pháp luật thuế TNDN.6

1.1.2. Pháp luật thuế TNDN của một số nước trên thế giới.13

1.2. Khái niệm, đặc điểm hành vi chuyển giá trong pháp luật thuế TNDN và

phương pháp xác định giá chuyển nhượng .16

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm hành vi chuyển giá trong pháp luật thuế.16

1.2.2 Các phương pháp xác định giá chuyển nhượng của Việt Nam.19

1.2.3 Kinh nghiệm xác định giá chuyển nhượng của các nước .21

1.3. Hoạt động chuyển giá tại các công ty xuyên quốc gia.264

1.3.1 Khái niệm, đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia.26

1.3.2 Hoạt động chuyển giá tại các công ty xuyên quốc gia.29

1.3.3 Tác động của hoạt động chuyển giá tại các công ty xuyên quốc gia.39

Kết luận Chương 1.43

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ CHUYỂN GIÁ VÀ CHỐNG CHUYỂN

GIÁ HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM

2.1. Quá trình hình thành hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp tại ViệtNam .45

2.1.1. Môi trường pháp lý và tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

tại Việt Nam các năm qua .45

2.1.2. Khái quát chung về tình hình chuyển giá tại Việt Nam .47

2.1.3. Các hành vi chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam .53

2.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động chống chuyển giá tại ViệtNam .64

2.2.1. Hoạt động chuyển giá và quản lý chống chuyển giá đối với doanh nghiệp ngành

ô tô ở Việt Nam .64

2.2.2. Những kết quả đạt được và khó khăn trong quản lý chống chuyển giá ở ViệtNam.69

2.2.3. Một số bài học rút ra từ hoạt động quản lý chống chuyển giá tại ViệtNam.73

Kết luận Chương 2 .76

CHưƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT THUẾ TNDN VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM

3.1. Phương hướng xử lý vấn đề chuyển giá và chống chuyển giá ở Việt5Nam .78

3.1.1. Nguyên tắc xử lý vấn đề chuyển giá và chống chuyển giá ở Việt Nam .78

3.1.2. Phương hướng xử lý vấn đề chuyển giá và chống chuyển giá ở Việt Nam.80

3.2. Các giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật thuế TNDN và chống chuyển

giá ở Việt Nam .83

3.2.1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2007/TT-BTC .83

3.2.2. Cải cách và nâng cao năng lực quản lý thu tại ngành thuế.87

3.2.3. Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống chuyển giá tại Việt Nam.91

3.2.4. Lộ trình và thời gian thực hiện: .93

Kết luận Chương 3.95

PHẦN KẾT LUẬN.97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.a

PHỤ LỤC.f

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY