Tóm tắt Luận văn Pháp luật quốc tế với vần đề khủng bố: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHỦNG BỐ

QUỐC TẾ. 7 .

1.1. Khái niệm khủng bố quốc tế và nguyên nhân dẫn đến khủng

bố quốc tế . 7 .

1.1.1. Khái niệm . 7 .

1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến hành động khủng bố quốc tế 23

1.2. Đặc điểm của khủng bố quốc tế. 25 .

1.2.1. Đặc điểm của hoạt động khủng bố. 25 .

1.2.2. Đặc điểm pháp lý của tội khủng bố . 26 .

1.2.3. Đặc điểm chủ yếu của hoạt động khủng bố quốc tế hiện nay 36

Chương 2: KHÁI QUÁT KHUNG PHÁP LÝ QUỐC TẾ

VỀ PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ . 44 .

2.1. Khái quát khung pháp lý quốc tế về phòng, chống khủng bố . 44 .

2.1.1. Điều ước quốc tế . 44 .

2.1.2. Nghị quyết chống khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên

hợp quốc . 100.

2.2. Một số điểm hạn chế của pháp luật quốc tế về phòng, chống

khủng bố hiện nay và phương hướng hoàn thiện. 104 .

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN

THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG

TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ Ở VIỆT NAM

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 109 .

3.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố. 110 .

3.2. Thực tiễn thi hành pháp luật về phòng, chống khủng bố . 121 .

3.3. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về phòng, chống khủng bố ở

Việt Nam hiện nay. 123 .

3.4. Quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật về phòng, chống

khủng bố . 125.

3.5. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao

hiệu quả công tác phòng chống khủng bố ở Việt Nam trong

tình hình hiện nay . 128 .

3.5.1. Tăng cường ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế về

phòng, chống khủng bố. 128 .

3.5.2. Ban hành Luật Phòng, chống khủng bố - đạo luật quy định

toàn diện, thống nhất về phòng, chống khủng bố . 130 .

3.5.3. Sửa đổi, bổ sung, khắc phục những điểm bất cập, không hợp

lý trong các văn bản pháp luật hiện hành về phòng, chống

khủng bố . 133.

KẾT LUẬN 137

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 139

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY