Tóm tắt Luận văn Pháp luật quốc tế pháp luật nước ngoài, pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động trẻ em

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÓA

BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM9

1.1. Khái niệm trẻ em, lao động trẻ em và xóa bỏ lao động trẻ em 9

1.1.1. Khái niệm trẻ em 9

1.1.2. Khái niệm lao động trẻ em 12

1.1.3. Khái niệm xóa bỏ lao động trẻ em 15

1.2. Sự cần thiết phải xóa bỏ lao động trẻ em 16

1.2.1. Đặc điểm về sinh lý 16

1.2.2. Đặc điểm về tâm lý 17

1.2.3. Yếu tố gia đình - xã hội 18

1.3. Cơ sở pháp lý quốc tế về lao động trẻ em và xóa bỏ lao

động trẻ em18

1.3.1. Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 18

1.3.2. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 19

1.3.3. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

năm 196620

1.3.4. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 21

1.3.5. Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em năm 1989 22

1.3.6. Các công ước và khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế

(ILO) trong lĩnh vực điều chỉnh pháp lý quốc tế đối với lao

động trẻ em26

Chương 2: PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG TƯƠNG

QUAN SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

VÀ PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI VỀ XÓA BỎ

LAO ĐỘNG TRẺ EM38

2.1. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam 38

2.1.1. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia 38

2.1.2. Mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

trong lĩnh vực lao động trẻ em40

2.2. Hệ thống pháp luật việt nam về xóa bỏ lao động trẻ em trong

tương quan so sánh với pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài42

2.2.1. Phòng ngừa nguy cơ trẻ em phải lao động sớm hoặc bị bóc

lột, lạm dụng trong pháp luật Việt Nam42

2.2.2. Các quy định pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động trẻ em

trong tương quan so sánh với pháp luật quốc tế, pháp luậtnước ngoài59

Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ

XÓA BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM TẠI VIỆT

NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT79

3.1. Thực trạng xóa bỏ lao động trẻ em 79

3.1.1. Thực trạng lao động trẻ em trên thế giới 79

3.1.2. Thực trạng xóa bỏ lao động trẻ em ở Việt Nam 82

3.2. Việc thực hiện pháp luật về xóa bỏ lao động trẻ em 85

3.2.1. Về độ tuổi lao động và học nghề 85

3.2.2. Trong lĩnh vực việc làm và học nghề 87

3.2.3. Trong lĩnh vực hợp đồng lao động 89

3.2.4. Đối với thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 90

3.2.5. Trong lĩnh vực tiền lương, tiền công 92

3.2.6. Trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động 93

3.2.7. Việc chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động 95

3.2.8. Trong lĩnh vực thanh kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật 96

3.3. Nhận xét chung về tình hình thực thi pháp luật về xóa bỏ

lao động trẻ em ở Việt Nam97

3.4. Một số phương hướng và giải pháp nhằm góp phần hoàn

thiện và thực hiện có hiệu quả pháp luật về xóa bỏ lao độngtrẻ em99

3.4.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện chế độ pháp lý về phòng

chống, xóa bỏ lao động trẻ em100

3.4.2. Một số kiến nghị có tính chất giải pháp 103

KẾT LUẬN 110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY