Tóm tắt Luận văn Pháp luật hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài .2

3. Mục đích đề tài.3

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .3

5. Phương pháp nghiên cứu .4

6. Kết cấu đề tài.4

Chương 1.5

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HÒA GIẢI TRANH

CHẤP KINH DOANH THưƠNG MẠI.5

1.1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh thương mại.5

1.1.1. Khái niệm kinh doanh thương mại.5

1.1.2. Khái niệm tranh chấp kinh doanh thương mại.11

1.1.3. Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.15

1.1.3.1. Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

phổ biến của các quốc gia.15

1.1.3.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

quốc tế và khu vực.17

1.1.4. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại .20

1.2. Hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại.21

1.2.1. Khái niệm và phân loại hòa giải tranh chấp kinh doanh thươngmại.22

1.2.1.1. Khái niệm hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại.221.2.1.2. Phân loại hòa giải.24

1.2.2. Các nguyên tắc của hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại28

1.2.2.1. Nguyên tắc hòa giải ngoài tố tụng.28

1.2.2.2. Nguyên tắc hòa giải trong tố tụng.30

1.2.3. Vai trò, chức năng và ý nghĩa của việc hòa giải tranh chấp kinh

doanh thương mại.32

1.2.3.1. Vai trò, chức năng của hòa giải tranh chấp kinh doanh thươngmại.32

1.2.3.2. Ý nghĩa của hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại.34

1.2.4. Lịch sử hình thành và phát triển chế định hòa giải tranh chấp

kinh doanh thương mại ở Việt Nam.35

Chương 2.41

PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH

THưƠNG MẠI BẰNG PHưƠNG THỨC HÒA GIẢI Ở VIỆT NAM

VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT.41

2.1. Các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về hòa giải

trong tố tụng.41

2.1.1. Pháp luật hòa giải trong quá trình tố tụng tại tòa án.41

2.1.1.1. Nguyên tắc của hòa giải trong tố tụng tòa án.42

2.1.1.2. Phạm vi hòa giải trong tố tụng tòa án.42

2.1.1.3. Thủ tục tiến hành hòa giải các vụ án dân sự.44

2.1.1.4. Ưu điểm và hạn chế của hòa giải trong tố tụng tòa án.47

2.1.1.5. Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng hòa

giải trong tố tụng tại tòa án.48

2.1.2. Quy định của pháp luật về hòa giải trong tố tụng trọng tài.53

2.1.2.1. Nguyên tắc hòa giải tại trọng tài theo Luật Trọng tài Thương mại2010.54

2.1.2.2. Trình tự hòa giải và giá trị hòa giải thành, các vấn đề pháp lý nảy

sinh trong hòa giải tại trọng tài.55

2.1.2.3. Ưu điểm và hạn chế của hòa giải trong tố tụng trọng tài.57

2.1.2.4. Thực tiễn thi hành hòa giải tố tụng trọng tài.59

2.2. Pháp luật hòa giải ngoài tố tụng.61

2.2.1. Quy định pháp luật về hòa giải ngoài tố tụng ở Việt Nam.61

2.2.2. Ưu điểm và hạn chế của hòa giải ngoài tố tụng.67

2.2.3. Thực tiễn hoạt động hòa giải ngoài tố tụng.70

Chương 3.72

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

VỀ HÒA GIẢI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH

DOANH THưƠNG MẠI Ở VIỆT NAM.72

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh

doanh thương mại.72

3.1.1. Cơ sở lý luận.72

3.1.2. Cơ sở thực tiễn.73

3.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh

doanh thương mại.75

3.3. Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hòa giải kinh

doanh thương mại ở Việt Nam.79

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải trong tố tụng.79

3.3.1.1. Đối với hòa giải trong tố tụng tòa án.80

3.3.1.2. Đối với hòa giải trong tố tụng trọng tài.823.3.2. Xây dựng pháp luật về hòa giải ngoài tố tụng.83

3.3.3. Xây dựng mô hình cơ quan hòa giải ngoài tố tụng.86

3.3.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hòa giải ngoài tố tụng.87

3.3.4.1. Đào tạo đội ngũ hòa giải viên.88

3.3.4.2. Tuyên truyền về hòa giải thương mại để nâng cao nhận thức về ý

nghĩa và hiệu quả của hòa giải.90

KẾT LUẬN.93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY