Tóm tắt Luận văn Phân tích tình hình kiểm soát chi ngân sách thường xuyên qua kho bạc nhà nước thành phố Đà Nẵng

1.2. KIẾM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1.2.1. Khái niệm về kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc.

Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước là việc Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra. kiểm soát việc tuân thủ của các chủ thể chi thường xuyên NSNN dổi với các cơ chế. chính sách, quy ưinh. thủ tục, diều kiện đế có the thực hiện chi thường xuyên NSNN, trong dó thể hiện rò lã sự tuân thù nội dung chi trong dự toán được duyệt hàng năm, mức tiền chi luôn nẳm ttong khuôn khố dự toán dược duyệt, các định mức. tiêu chuẩn chi luôn đàm bào dáp ứng quy định hiện hãnh của Nhà nước theo nhũng nguyên tẳc. hình thức và phương pháp quản lý tài chinh.

1.2.2. Đặc điểm về kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc.

Với khái niệm trên thì kiểm soát chi thưởng xuyên NSNN qua K.BNN dược qui định thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát tuân thủ ( tuân thủ nguyên tắc quân lý tài chinh, tuân thủ chế độ. tuân thủ chinh sách, tuân thủ tiêu chuẩn, dịnh mức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ chế dộ kế toán .) và kiềm soát chuẩn theo qui định pháp lý Nhà nước dược biểu hiện qua hình thức chuẩn biêu mầu chứng từ chi NSNN và các qui định mà hoá như : mà đơn vị sừ dụng NSNN, mà hệ thống mục lục NSNN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY