Tóm tắt Luận văn Phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các tòa án

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN

ĐỊNH THẨM QUYỀN SƠ THẨM DÂN

SỰ GIỮA CÁC TÒA ÁN6

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc phân định thẩm quyền

sơ thẩm dân sự giữa các tòa án6

1.1.1. Khái niệm về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự

giữa các Tòa án6

1.1.2. Ý nghĩa của việc phân định thẩm quyền sơ thẩm dân

sự của Tòa án9

1.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về

phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các tòa án11

1.3. Lược sử các quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Việt Nam về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự

giữa các tòa án19

1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1989 19

1.3.2. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2004 25

1.3.3. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay 30

Chương 2: PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

HIỆN HÀNH VỀ PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN

SƠ THẨM DÂN SỰ GIỮA CÁC TÒA ÁN31

2.1. Các quy định về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân

sự giữa tòa án các cấp31

2.1.1. Quy định về những vụ việc thuộc thẩm quyền sơ thẩm

dân sự của Tòa án cấp huyện31

2.1.2. Quy định về những vụ việc thuộc thẩm quyền sơ thẩm

dân sự của Tòa án cấp tỉnh35

2.2. Các quy định về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân

sự giữa các Tòa án cùng cấp40

2.2.1. Các quy định có tính nguyên tắc về phân định thẩm

quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án cùng cấp40

2.2.1.1. Thẩm quyền của Tòa án nơi có bất động sản 40

2.2.1.2. Thẩm quyền của Tòa án nơi cư trú, nơi làm việc, nơi

có trụ sở của bị đơn, người bị yêu cầu42

2.2.2. Các quy định khác về phân định thẩm quyền sơ thẩm

dân sự giữa các Tòa án cùng cấp47

2.2.2.1. Quy định về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự

theo sự thỏa thuận của các đương sự47

2.2.2.2. Quy định về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự

giữa các Tòa án cùng cấp theo sự lựa chọn của nguyên

đơn, người yêu cầu48

2.2.2.3. Quy định riêng biệt về phân định thẩm quyền sơ thẩm

của Tòa án đối với các vụ việc dân sự52

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN SƠ THẨM

DÂN SỰ GIỮA CÁC TÒA ÁN VÀ KIẾN NGHỊ58

3.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về phân định thẩm

quyền sơ thẩm dân sự giữa các tòa án58

3.1.1. Thực tiễn thực hiện các quy định về phân định thẩm

quyền sơ thẩm dân sự giữa Tòa án các cấp58

3.1.2. Thực tiễn thực hiện các quy định về phân định thẩm

quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án cùng cấp61

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về phân

định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các tòa án72

3.2.1. Kiến nghị sửa đổi các quy định về phân định thẩm

quyền sơ thẩm dân sự giữa Tòa án các cấp72

3.2.2. Kiến nghị sửa đổi các quy định về phân định thẩm

quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án cùng cấp745 6

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY