Tóm tắt Luận văn Phân biệt tranh chấp kinh doanh, thương mại và tranh chấp dân sự theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN BIỆT

TRANH CHẤP KINH DOANH, THưƠNG

MẠI VÀ TRANH CHẤP DÂN SỰ6

1.1. Khái niệm và bản chất của tranh chấp kinh doanh,

thương mại và tranh chấp dân sự6

1.1.1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại và tranh

chấp dân sự6

1.1.2. Bản chất của tranh chấp kinh doanh, thương mại và

tranh chấp dân sự9

1.2. Phân biệt giữa hành vi dân sự và hành vi thương mại 10

1.2.1. Lịch sử phát sinh và phát triển của hành vi dân sự và

hành vi thương mại10

1.2.2. Khái niệm hành vi dân sự và khái niệm hành vi thương mại 15

1.2.3. Tính chất của hành vi dân sự và hành vi thương mại 19

1.3. Cách thức xác định hành vi thương mại 23

1.3.1. Phân loại hành vi thương mại 23

1.3.2. Các thành tố của hành vi thương mại 28

1.3.3. Một số loại trừ khi xác định hành vi thương mại 32

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ

PHÂN BIỆT TRANH CHẤP KINH DOANH,

THưƠNG MẠI VÀ TRANH CHẤP DÂN SỰ

- KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN35

2.1. Thực trạng các qui định pháp luật về phân biệt tranh

chấp kinh doanh, thương mại và tranh chấp dân sự35

2.1.1. Thực trạng các qui định pháp luật trực tiếp phân biệt

tranh chấp kinh doanh, thương mại và tranh chấp dân sự35

2.1.2. Thực trạng các qui định pháp luật đặt nền tảng cho sự

phân biệt tranh chấp kinh doanh, thương mại và tranhchấp dân sự38

2.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp có liên quan đến phân

biệt dạng tranh chấp40

2.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 68

2.3.1. Kiến nghị về hoàn thiện Luật thương mại 68

2.3.2. Kiến nghị về việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp 69

2.3.3. Kiến nghị về việc xác định chế độ pháp lý về năng lực

chủ thể thực hiện hành vi70

2.3.4. Kiến nghị về xác định thời hiệu tố tụng và thời hiệu hợp đồng 70

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY