Tóm tắt Luận văn Những vấn đề pháp lý đặt ra từ việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 - KHÁI LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NưỚC .6

1.1. Khái niệm Doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.6

1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.8

1.3. Vai trò của DNNN .10

1.4. Tóm tắt quá trình xây dựng và cải cách DNNN ở việt Nam.11

1.5. Pháp luật về DNNN ở một số nước trên thế giới. 21

1.5.1.DNNN ở Nga .21

1.5.2. DNNN ở Cộng hoà liên bang Đức.23

1.5.3. DNNN ở Singapore . 25

Chương 2 - THỰC TRẠNG VỀ DNNN Ở VIỆT NAM VÀ SỰ CẦN THIẾT

TÁI CẤU TRÚC DNNN Ở VIỆT NAM.28

2.1. Thực trạng hoạt động của các DNNN ở Việt Nam. 28

2.1.1. Những thành tựu chủ yếu của DNNN .29

2.1.2. Những hạn chế yếu kém của DNNN .32

2.2. Sự cần thiết tái cấu trúc DNNN ở Việt Nam .36

2.2.1. Khái quát về tái cấu trúc DNNN .36

2.2.2. Mục tiêu và phạm vi tái cơ cấu DNNN .37

2.2.3. Vai trò của tái cấu trúc DNNN.42

2.2.4. Sự cần thiết của tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam. 44

Chương 3 - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA TỪ VIỆC TIẾP CẬN

THỊ TRưỜNG CỦA DNNN .45

3.1. Những ưu đãi, đặc quyền, đặc lợi đối với DNNN . 45

3.2. Một số vấn đề đặt ra trong việc tiếp cận thị trường trong nước của DNNN.50

3.3. Một số vấn đề đặt ra trong việc tiếp cận thị trường nước ngoài của DNNN.55

3.4. Một số kiến nghị.572

CHưƠNG 4 - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA TỪ QUẢN TRỊ VÀ

VẬN HÀNH DNNN.59

4.1.Một số vấn đề đặt ra từ quản trị DNNN.59

4.1.1.Khung pháp lý cho quản trị doanh nghiệp. 59

4.1.2. Tổ chức bộ máy và phân chia quyền lực.60

4.1.3. Công khai, minh bạch thông tin trong quản trị công ty.63

4.1.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị DNNN.63

4.2. Một số vấn đề đặt ra trong việc vận hành DNNN khi tái cơ cấu.67

4.2.1. Vấn đề đặt ra khi cổ phần hoá DNNN .67

4.2.2 Vấn đề thoái vốn của DNNN. 75

4.2.3.Một số kiến nghị.79

CHưƠNG 5 - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA TỪ QUẢN LÝ NHÀ

NưỚC ĐỐI VỚI DNNN.85

5.1. Công tác quản lý DNNN trong tương quan với các doanh nghiệp khác85

5.2. Tương quan giữa chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và chức năng

quản lý nhà nước đối với DNNN . 87

5.3. Kinh nghiệm của một số nước trên Thế giới.91

5.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc.91

5.3.2.Kinh nghiệm của các nước Bắc Âu.94

5.3.3.Kinh nghiệm của Hàn Quốc. 98

5.4.Một số kiến nghị. 100

5.4.1. Đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các doanh

nghiệp khác, loại bỏ các hình thức ưu đãi và bao cấp đối với DNNN còn tồn tại

trên thực tế. . 100

5.4.2. phân tách giữa chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước và chức

năng QLNN . 102

KẾT LUẬN .108

TÀI LIỆU THAM KHẢO .110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY