Tóm tắt Luận văn Những rào cản trong chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp của làng nghề (nghiên cứu trường hợp gốm sứ)

MỤC LỤC

Nội dung Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 6

1. Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu 6

2. Đối tượng nghiên cứu 6

3. Mục tiêu nghiên cứu 6

4. Phạm vi nghiên cứu 6

5. Mẫu khảo sát 7

6. Vấn đề nghiên cứu 7

7. Giả thuyết nghiên cứu 7

8. Phương pháp nghiên cứu 8

9. Nội dung nghiên cứu 9

10. Kết cấu luận văn 9

CHưƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA HOẠT ĐỘNG

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ11

I. Một số vấn đề lý luận về công nghệ và chuyển giao công nghệ 11

1. Khái niệm về công nghệ 11

2. Khái niệm về chuyển giao công nghệ 13

21. Khái niệm 13

2.2. Một số nội dung về chuyển giao công nghệ 14

3. Chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề 15

3.1. Các hình thức chuyển giao công nghệ vào doanh nghiệp làng nghề 15

3.2. Các phương thức chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệplàng nghề17

3.3. Hệ thống chuyển giao công nghệ và các yếu tố chính trong chuyển 205

giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề

II. Hiện trạng chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làngnghề25

CHưƠNG II: NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC RÀO CẢN TRONG CHUYỂN

GIAO CÔNG NGHỆ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ30

1. Bên cung 30

2. Bên cầu 34

3. Kết nối cung - cầu 42

CHưƠNG III: NGHIÊN CỨU TRưỜNG HỢP - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

VÀO CÁC DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ GỐM SỨ48

I. Đôi nét về làng nghề gốm sứ 48

1. Lịch sử hình thành và phát triển của gốm sứ 48

2. Công nghệ sản xuất gốm sứ 50

3. Vấn đề đặt ra 63

CHưƠNG IV: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 67

PHẦN KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ GỐM SỨ 76

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY