Tóm tắt Luận văn Những đóng góp của Trần Đình Sử về thi pháp học

Thi pháp học là bộ môn khoa học có hàng nghìn năm tuổi, đeo trên

ngực hàng chục "huân chương cao quí" do giới nghiên cứu, phê bình văn

học sắc phong vì có "chiến công" "giải phóng" hình thức nghệ thuật,

nâng hình thức nghệ thuật trong cái nhìn độc lập, biện chứng với nội dung

của chỉnh thể nghệ thuật và giữ cho văn học hƣơng vị đặc trƣng nghệ thuật

đƣợc thanh khiết, cao quí. Hình dung nhƣ thế để thấy rằng, không thể viết

một tiểu luận, chuyên luận về thi pháp học là có thể phản ánh đƣợc toàn diện

sự vận động và phát triển cũng nhƣ đặc trƣng của thi pháp học.

Viết luận văn này chúng tôi có đặt thành một chƣơng: Thi pháp học và

tình hình nghiên cứu thi pháp học hiện đại ở Việt Nam. Đặt tên chƣơng nhƣ

vậy, nhƣng chúng tôi chỉ hƣớng tới mục tiêu trong giới hạn hẹp:

- Làm rõ nội dung các thuật ngữ, khái niệm liên quan tới phạm vi,

đối tƣợng của luận văn.

- Đánh giá, nhận xét một cách khái quát về thi pháp học trên thế

giới và thi pháp học ở Việt Nam.

- Mục tiêu là dựng dòng chảy của thi pháp học trên thế giới từ cổ

đại tới đƣơng đại, của thi pháp học hiện đại ở Việt Nam từ những năm 80

trở lại đây. Qua đó, nhằm tạo phông nền để đánh giá khách quan, thỏa đáng

đóng góp của Trần Đình Sử về thi pháp học. Do vậy, mọi sự đi sâu, đánh giá

toàn diện về thi pháp học nói chung đều nằm ngoài lựa chọn của chúng tôi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY