Tóm tắt Luận văn Nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.1

NỘI DUNG . .

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN

1.1. ĐỊNH NGHĨA CÁC KHÁI NIỆM. .

1.1.1. Khái niệm “sinh viên”. .

1.1.2. Khái niệm “Nhận thức”. .

1.1.3. Khái niệm “ Thái độ” . .

1.1.4. Khái niệm “Hành vi”. .

1.1.5. Khái niệm “Tình dục” . .

1.1.6. Khái niệm “quan hệ tình dục trước hôn nhân”

1.1.7. Trinh tiết ở nữ giới và vấn đề chưa quan hệ tình dục ở nam giới. .

1.2. CÁC LÝ THUYẾT CƠ SỞ SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀ

1.2.1. Lý thuyết giới . .

1.2.2. Lý thuyết hành động xã hội. .

1.2.3. Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý . .

1.2.4. Lý thuyết trao đổi. .

1.3. CÁC QUAN ĐIỂM VÀ KHÍA CẠNH TÌNH DỤC TRONG LỊCH SỬ .

1.3.1. Tổng quan nhận thức về tình dục trong lịch sử

1.3.2. Quan điểm tình dục tại Việt Nam . .

CHƢƠNG 2: NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN

ĐỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƢỚC HÔN NHÂN CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY. .4

2.1. NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ

QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƢỚC HÔN NHÂN CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

2.1.1. Nhận thức và thái độ của sinh viên về vấn đề tình dục trước hônnhân . .

2.1.2. Hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân trong sinh viên.

2.1.3. Hành vi của sinh viên đối với vấn đề QHTDTHN trong sinhviên. .

2.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI

CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƢỚC HÔN

NHÂN TRONG SINH VIÊN. .

2.2.1. Ảnh hưởng của phong tục tập quán

2.2.2. Các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. .

2.2.3. Nhóm bạn . .

2.2.4. Gia đình. .

2.2.5. Nhà trường . .

2.2.6. Các hoạt động của hệ thống truyền thông đại chúng.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. .

Kết luận . .

Khuyến nghị .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY