Tóm tắt Luận văn Nhận dạng hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện

MỤC LỤC

PHẦN I - MỞ ĐẦU .7

PHẦN II – CỞ SỞ LÝ LUẬN..

2.1 Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến Quản lý và Tổ chức .

Quản lý. .

Tổ chức . .

Cơ cấu tổ chức . .

2.2 Một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về KH&CN..

Quản lý nhà nước . .

Quản lý hành chính Nhà nước . .

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ . .

Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN . .

2.3 Một số khái niệm cơ bản về hoạt động quản lý KH&CN. .

Hoạt động KH&CN và Tổ chức KH&CN . .

Hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện. .

Hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện . .

2.4 Sự cần thiết của việc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN ở cấp huyện. .

a. Tiếp cận theo hệ thống quản lý KH&CN . .

b. Tiếp cận từ phía địa phương . .

c. Tiếp cận từ phía các nhà quản lý. .

PHẦN III - NHẬN DẠNG VÀ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KH&CN

CẤP HUYỆN ..

3. 1 Nhận dạng các hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện. .

3.1.1 Sự biến đổi các nội dung hoạt động quản lý KH&CN. .4

3.1.2 Các dạng hoạt động Quản lý KH&CN cấp huyện qua các thời kỳ..

3.2 Thực trạng bộ máy quản lý KH&CN cấp huyện . .

3.2.1 - Về Tổ chức quản lý hoạt động KH&CN . .

3.2.2 Về nhân lực . .

3.2.3 Về các nguồn lực. .

3.3 Đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý KH&CN cấp huyện.

3.3.1 Căn cứ khoa học. .

3.3.2 Căn cứ pháp lý . .

3.3.3 Căn cứ yêu cầu thực tế . .

3.3.3 Đề xuất . .

PHẦN IV - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ..

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 13

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY