Tóm tắt Luận văn Nguyên tắc hai cấp xét xử trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài . 3

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài. 3

5. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài. 3

6. Tính mới và những đóng góp của luận văn. 4

7. Kết cấu của luận văn . 4

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN

TẮC HAI CẤP XÉT XỬ TRONG PHÁP LUẬT

TỐ TỤNG DÂN SỰ . 6

1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC

HAI CẤP XÉT XỬ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ . 6

1.1.1. Khái niệm nguyên tắc hai cấp xét xử trong pháp luật

tố tụng dân sự . 6

1.1.2. Ý nghĩa của nguyên tắc hai cấp xét xử trong pháp

luật tố tụng dân sự . 12

1.2. CƠ SỞ CỦA NGUYÊN TẮC HAI CẤP XÉT XỬ

TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ. 142

1.2.1. Cơ sở lý luận của nguyên tắc hai cấp xét xử trong

pháp luật tố tụng dân sự . 14

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của nguyên tắc hai cấp xét xử trong

tố tụng dân sự . 18

1.3. MỐI QUAN HỆ CỦA NGUYÊN TẮC HAI CẤP

XÉT XỬ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VỚI MỘT

SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHÁC CỦA LUẬT

TỐ TỤNG DÂN SỰ . 18

1.3.1. Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự với

nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong

tố tụng dân sự . 19

1.3.2. Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự với

nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử

độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 20

1.3.3. Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự với

nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan, người tiến

hành tố tụng. 22

1.3.4. Nguyên tắc hai cấp xét xử với nguyên tắc cung cấp

chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự. 23

1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HưỞNG QUYẾT ĐỊNH ĐẾN

VIỆC THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC HAI CẤP XÉT

XỬ TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ. 24

1.4.1. Ý thức, trình độ am hiểu pháp luật của đương sự . 253

1.4.2. Sự hỗ trợ đương sự tham gia tố tụng của người

đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củađương sự. 26

1.4.3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Thẩm

phán và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng,

người tiến hành tố tụng . 27

Kết luận Chương 1 . 28

Chương 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP

LUẬT VIỆT NAM VỀ NGUYÊN TẮC HAI CẤP

XÉT XỬ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ

THỰC TIỄN THỰC HIỆN . 29

2.1. NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÒA ÁN THỰC

HIỆN CHẾ ĐỘ HAI CẤP XÉT XỬ VÀ THỰC

TIỄN THỰC HIỆN . 29

2.1.1. Nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân sự

hiện hành về cấp xét xử sơ thẩm và thực tiễn thựchiện. 29

2.1.2. Nội dung các quy định của pháp luật tố tụng dân sự

hiện hành về cấp xét xử phúc thẩm và thực tiễn thựchiện. 43

2.2. NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ XÉT LẠI BẢN

ÁN, QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN . 494

2.2.1. Tính chất của việc xét lại bản án, quyết định đã có

hiệu lực pháp luật . 49

2.2.2. Những vấn đề chung về thủ tục xét lại bản án, quyết

định đã có hiệu lực pháp luật . 51

Kết luận Chương 2 . 55

Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU CHỈNH CỦA

NGUYÊN TẮC HAI CẤP XÉT XỬ TRONG TỐ

TỤNG DÂN SỰ . 56

3.1. CÁC YÊU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU

CHÍNH CỦA NGUYÊN TẮC HAI CẤP XÉT XỬ

TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ. 56

3.1.1. Yêu cầu từ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 56

3.1.2. Yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội và quá

trình hội nhập quốc tế. 57

3.2. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

ĐIỀU CHỈNH CỦA NGUYÊN TẮC HAI CẤP XÉT

XỬ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM. 58

3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện pháp luật. 58

3.2.2. Kiến nghị về một số biện pháp đảm bảo thực hiện nguyên

tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự Việt Nam. 70

Kết luận chương 3 . 83

KẾT LUẬN . 85

DANH MỤC TÀI LIỆ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY