Tóm tắt Luận văn Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn theo luật hôn nhân gia đình năm 2014

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA VỢ VÀ CÁC CON KHI VỢ CHỒNG LY HÔN 8

1.1. Khái niệm Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn 8

1.2. Cơ sở của việc xây dựng nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn 10

1.3. Ý nghĩa của việc ghi nhận vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em bằng pháp luật 14

1.4. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn qua các thời kỳ ở nước ta 16

1.4.1. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và con khi vợ chồng ly hôn trong pháp luật Việt Nam từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 16

1.4.2. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và con khi vợ chồng ly hôn trong pháp luật Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay 22

Kết Luận Chương 1 27

Chương 2: NỘI DUNG NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA VỢ VÀ CÁC CON KHI VỢ CHỒNG LY HÔN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2014 28

2.1. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người vợ khi vợ chồng ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 28

2.1.1. Bảo vệ quyền lợi chính đáng về quyền nhân thân của người vợ khi vợ chồng ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 28

2.1.2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng về tài sản của người vợ khi vợ chồng ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 30

2.2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các con khi cha mẹ ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 51

2.2.1. Bảo vệ quyền lợi chính đáng về quyền nhân thân của các con khi cha mẹ ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 51

2.2.2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng về tài sản của các con khi cha mẹ ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 54

2.3. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em khi nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 71

2.3.1. Quy định của pháp luật về vấn đề chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn 71

2.3.2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng về tài sản của phụ nữ và trẻ em trong trường hợp chung sống như vợ chồng không đăng kí kết hôn mà yêu cầu giải quyết về tài sản và con theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 75

2.4. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn có yếu tố nước ngoài theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 81

2.4.1. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người vợ khi vợ chồng ly hôn có yếu tố nước ngoài theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 81

2.4.2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các con khi cha mẹ ly hôn có yếu tố nước ngoài theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 85

Kết luận Chương 2 87

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2014 VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA VỢ VÀ CÁC CON KHI VỢ CHỒNG LY HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 88

3.1. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn trong thực tiễn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 88

3.1.1. Những thành tựu trong việc áp dụng nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn 88

3.1.2. Một số hạn chế trong việc áp dụng nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 89

3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 về việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của vợ và các con khi vợ chồng ly hôn 97

3.2.1. Về vấn đề hoàn thiện pháp luật 97

3.2.2. Về công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật 106

Kết luận Chương 3 109

KẾT LUẬN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY