Tóm tắt Luận văn Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘ T SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC BẢO

ĐẢM Q UYỀN, LỢ I ÍCH HỢ P PHÁP CỦA ĐưƠ NG SỰ

VÀ NGưỜ I LIÊN Q UAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH ÁN7

1.1. Khái niệmvà ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

của đương sự và người liên quan trong thi hành án dân sự7

1.1.1. Khái niệm nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương

sự và người liên quan đến việc thi hành án7

1.1.2. Ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của

đương sự và người liên quan đến việc thi hành án11

1.2. Cơ sở của việc xây dựng các quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền,

lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án14

1.2.1. Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và

người liên quan đến việc thi hành án được xây dựng trên cơ sở

đường lối của Đảng về hoạt động tư pháp14

1.2.2. Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người

liên quan đến việc thi hành án được xây dựng trên cơ sở các quy định

của Hiến pháp và các luật chuyên ngành về bảo vệ quyền cơ bản15

1.2.3. Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và

người liên quan đến việc thi hành án xuất phát từ nhiệm vụ, quyền

hạn và trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự16

1.2.4. Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và

người liên quan đến việc thi hành án xuất phát từ quyền bình đẳng

của mọi chủ thể trong quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh

doanh, thương mại, lao động17

1.3. Mối liên hệ giữa nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương

sự và người liên quan với các nguyên tắc khác đến việc thi hành án18

1.4. Lược sử các quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án23

1.4.1. Thời kỳ từ tháng 8/1945 đến năm 1989 23

1.4.2. Thời kỳ từ năm 1990 đến trước khi có Pháp lệnh Thi hành án dân

sự năm 199325

1.4.3. Thời kỳ từ khi ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993

đến trước khi có Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 200426

1.4.4. Thời kỳ từ khi ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004

đến khi có Luật Thi hành án dân sự năm 200828

Chương 2: NỘ I DUNG CÁC Q UY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ NGUYÊN

TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐưƠNG

SỰ VÀ NGưỜ I LIÊN Q UAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH ÁN31

2.1. Các quy định về thủ tục thi hành án dân sự với việc bảo đảm quyền,

lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan31

2.1.1. Quy định về bảo đảm quyền yêu cầu thi hành án với việc bảo đảm

quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự31

2.1.2. Quy định về từ chối, trả đơn yêu cầu thi hành án với việc bảo đảm

quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự35

2.1.3. Quy định về trách nhiệm của người được thi hành án trong việc

cung cấp thông tin tài sản hoặc điều kiện thi hành37

2.1.4. Quy định về quyền được tham gia vào quá trình thi hành án của chủ

thể có quyền, lợi ích hợp pháp41

2.2. Các quy định về biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân sự với

việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan43

2.2.1. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự với việc bảo đảm quyền, lợi

ích hợp pháp của đương sự và người liên quan43

2.2.2. Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự với vệc bảo đảm quyền,

lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan45

2.3. Các quy định về khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lý vi phạm đến

việc thi hành án với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của

đương sự và người liên quan49

2.3.1. Về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự 49

2.3.2. Về tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự 51

2.3.3. Về kháng nghị và giải quyết kháng nghị về thi hành án dân sự 52

2.3.4. Về xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự 53

2.4. Các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đến việc thi hành án với

việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan55

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN NGUYÊN BẢO ĐẢM Q UYỀN,

LỢ I ÍCH HỢ P PHÁP CỦA ĐưƠ NG SỰ VÀ NGưỜ I

LIÊN Q UAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH ÁN VÀ KIẾN NGHỊ61

3.1. Thực tiễn thực hiện nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án61

3.1.1. Về thành tựu đạt được từ thực tiễn thực hiện nguyên tắc 61

3.1.2. Về những bất cập, vướng mắc từ thực tiễn thực hiện nguyên tắc 63

3.2. Một số kiến nghị về nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án81

3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án81

3.2.2. Kiến nghị về thực hiện nguyên tắc về bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp

của đương sự và người liên quan đến việc thi hành án91

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY