Tóm tắt Luận văn Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài .2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài .4

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đề tài .5

6. Tính mới, những đóng góp của đề tài và ý nghĩa của

kết quả nghiên cứu đề tài .5

7. Kết cấu của luận văn .6

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN

TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ CỦA

ĐưƠNG SỰ .7

1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC

BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ CỦA ĐưƠNG SỰ.7

1.1.1. Khái niệm nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ củađương sự . 7

1.1.2. Ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ củađương sự . 9

1.2. CƠ SỞ CỦA NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN

BẢO VỆ CỦA ĐưƠNG SỰ.11

1.2.1. Cơ sở lý luận của nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ củađương sự.11

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệcủa đương sự.142

1.3. VỊ TRÍ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA NGUYÊN TẮC

BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ CỦA ĐưƠNG SỰ.17

1.3.1. Vị trí của nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của

đương sự trong hệ thống nguyên tắc của luật tố tụngdân sự .17

1.3.2. Các mối quan hệ của nguyên tắc bảo đảm quyền bảo

vệ của đương sự với các nguyên tắc khác của luật tốtụng dân sự.18

1.4. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ CỦA

ĐưƠNG SỰ TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG

DÂN SỰ VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY .25

1.4.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1989 .25

1.4.2. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2004 .27

1.4.3. Giai đoạn từ năm 2005 đến nay .29

Kết luận chương 1 .30

Chương 2: NỘI DUNG CỦA NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM

QUYỀN BẢO VỆ CỦA ĐưƠNG SỰ THEO QUY

ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2004

VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN . 32

2.1. BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ BẢO VỆ TRONG TỐ

TỤNG DÂN SỰ .32

2.1.1. Bảo đảm quyền đưa ra yêu cầu, thay đổi, bổ sung và

rút yêu cầu và quyền chấp nhận, bác bỏ yêu cầu của

người khác của đương sự trong tố tụng dân sự .32

2.1.2. Bảo đảm quyền cung cấp chứng cứ và chứng minh

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quyền yêu cầu cá

nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ và yêu cầu

Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ của đương sự .38

2.1.3. Bảo đảm quyền tham gia hòa giải và quyền tự thỏa thuận

với nhau về giải quyết vụ việc dân sự của đương sự.423

2.1.4. Bảo đảm quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp

khẩn cấp tạm thời, yêu cầu thay đổi người tiến hành

tố tụng, người tham gia tố tụng và quyền nhận thông

báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của

đương sự .43

2.1.5. Bảo đảm quyền tham gia phiên tòa, phiên họp củađương sự.46

2.1.6. Bảo đảm quyền kháng cáo bản án, quyết định của

Tòa án và khiếu nại các hành vi tố tụng trái pháp

luật trong tố tụng dân sự.48

2.2. BẢO ĐẢM QUYỀN ỦY QUYỀN CHO LUẬT Sư

HAY NGưỜI KHÁC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH

CỦA ĐưƠNG SỰ.50

2.2.1. Bảo đảm quyền ủy quyền cho luật sư hay người khác

tham gia tố tụng của đương sự .50

2.2.2. Bảo đảm quyền nhờ luật sư hay người khác tham gia

tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự.59

2.3. TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ CỦA

ĐưƠNG SỰ CỦA TÒA ÁN.64

2.3.1. Trách nhiệm của Tòa án trong việc áp dụng các biện

pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để tạo điều

kiện cho các đương sự thực hiện được các quyền tố tụng.64

2.3.2. Tòa án phải thực hiện đúng và đầy đủ các quyền,

nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng

dân sự.65

2.3.3. Tòa án phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm

đến các quyền tố tụng dân sự của đương sự69

Kết luận chương 2 .71

Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU CHỈNH

NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ

CỦA ĐưƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ.724

3.1. YÊU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU CHỈNH

CỦA NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN BẢO VỆ

CỦA ĐưƠNG SỰ.72

3.1.1. Yêu cầu bảo đảm quyền con người trong hoạt động tưpháp.72

3.1.2. Yêu cầu cải cách hành chính tư pháp hiện nay .73

3.1.3. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự.74

3.1.4. Yêu cầu của việc giải quyết các vụ việc dân sự trong

điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay.75

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU

QUẢ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM

QUYỀN BẢO VỆ CỦA ĐưƠNG SỰ .76

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống nguyên tắc của luật tố tụng dân sự .76

3.2.2. Hoàn thiện các quy định liên quan đến việc thực hiện

quyền tự bảo vệ của đương sự trong tố tụng dân sự.80

3.2.3. Hoàn thiện các quy định về việc đương sự uỷ quyền

hoặc nhờ luật sư hay người khác bảo vệ quyền và lợi

ích của đương sự .90

3.2.4. Hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của Toà án

trong việc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự.93

Kết luận chương 3 .94

KẾT LUẬN .95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .97

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY