Tóm tắt Luận văn Nguồn lực phát triển du lịch sinh thái tại một số đảo Quảng Ninh (nghiên cứu trường hợp đảo Cô Tô)

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

MỤC LỤC. i

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . v

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . 5

5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài. 6

6. Phương pháp nghiên cứu . 6

7. Bố cục và nội dung chủ yếu của luận văn. 8

CHưƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI . 9

1.1. Cơ sở lý luận về du lịch sinh thái . 9

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của du lịch sinh thái. 9

1.1.2. Khái niệm . 15

1.1.2.1. Du lịch sinh thái . 15

1.1.2.2. Nguồn lực phát triển du lịch sinh thái . 15

1.1.3. Các nguyên tắc chỉ đạo về du lịch sinh thái.

1.1.3.1. Nguyên tắc chỉ đạo cho khách du lịch sinh thái.

1.1.3.2. Nguyên tắc chỉ đạo cho các nhà điều hành du lịch sinh thái và

các hướng dẫn viên du lịch.

1.1.3.3. Nguyên tắc chỉ đạo cho chủ nhà trọ .

1.1.3.4. Nguyên tắc chỉ đạo cho các nhà quản lý khu bảo tồn thiênnhiên.

1.1.4. Quan điểm về phát triển du lich bền vững .

1.2.Cơ sở thực tiễn về du lịch sinh thái.

1.2.1. Du lịch sinh thái trên thế giới.

1.2.2. Du lịch sinh thái tại Việt Nam .

1.3. Du lịch thiên nhiên và du lịch sinh thái .

1.4. Phát triển du lịch sinh thái trên lãnh thổ biển đảo

CHưƠNG 2. NHỮNG NGUỒN LỰC CƠ BẢN CHO PHÁT TRIỂN DU

LỊCH SINH THÁI Ở CÔ TÔ.

2.1. Nguồn lực phát triển du lịch sinh thái tại các đảo Quảng Ninh.

2.2. Những nguồn lực cho phát triển du lịch sinh thái tại Cô Tô.

2.2.1. Lịch sử hình thành đảo Cô Tô.

2.2.2. Nguồn lực tài nguyên .

2.3.2.1. Vị trí địa lý .

2.2.2.2. Khí hậu, thời tiết .

2.2.3. Nguồn lực về kinh tế, xã hội .

2.2.3.1. Dân số và nguồn nhân lực .

2.2.3.2. Kinh tế.

2.2.3.3. Văn hoá, giáo dục và an ninh quốc phòng .

2.3. Những thuận lợi và khó khăn cho phát triển du lịch sinh thái tạiCô Tô. v

2.3.1. Thuận lợi.

2.3.2. Khó khăn.

2.4. Đánh giá về thực trạng hoạt động du lịch sinh thái tại đảo Cô Tô..

2.4.1. Lượng khách, doanh thu.

2.4.2. Các tuyến điểm du lịch sinh thái chính tại Cô Tô

2.4.3. Phương thức tổ chức và sản phẩm tiêu biểu .

2.4.4. Thị trường khách du lịch .

2.4.5. Tác động của du lịch sinh thái tới cộng đồng địa phương.

2.4.5.1. Tác động về môi trường tự nhiên.

2.4.5.2. Tác động về kinh tế .

2.4.5.3. Tác động về văn hoá xã hội .

Tiểu kết chương 2.

CHưƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC

NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÔ TÔ.

3.1. Thiết kế các tuyến điểm du lịch sinh thái.

3.2. Định hướng phát triển du lịch sinh thái tại Cô Tô trong thời gian tới.

3.3. Một số giải pháp để phát triển du lịch sinh thái theo hướng bềnvững tại Cô Tô.

3.3.1. Chính sánh thu hút vốn đầu tư.

3.3.2. Quy hoạch du lịch. vi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY