Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và xác định danh mục tài liệu trong một số hồ sơ của ngân hàng nhà nước Việt Nam

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU TRANG

1 Mục đích, ý nghĩa của đề tài 1

2 Mục tiêu của đề tài 4

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

4 Nhiệm vụ nghiên cứu 4

5 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5

6 Nguồn tài liệu tham khảo và phương pháp nghiên cứu 9

7 Đóng góp của đề tài 10

8 Bố cục của đề tài 10

NỘI DUNG

Chương 1 Sự cần thiết xây dựng Danh mục hồ sơ, xác định thành

phần tài liệu trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam

1.1 Đặc điểm về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam12

1.1.1 Sự hình thành và kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nham12

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam23

1.2 Đặc điểm thành phần, nội dung, ý nghĩa tài liệu hình thành

trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam26

1.3 Sự cần thiết xây dựng Danh mục hồ sơ, xác định thành phần tài

liệu trong hồ sơ31

1.3.1 Thực trạng lập hồ sơ hiện hành tại Ngân hàng Nhà nước ViệtNam31

1.3.2 Ý nghĩa của việc xây dựng Danh mục hồ sơ, xác định thành

phần tài liệu trong hồ sơ đối với Ngân hàng Nhà nước ViệtNam

Chương 2 Xây dựng Danh mục hồ sơ, Danh mục tài liệu trong một số hồ

sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2.1 Cơ sở lý luận, khoa học cho việc lập hồ sơ hiện hành, lập Danh

mục hồ sơ47

2.2 Cơ sở pháp lý cho việc lập hồ sơ hiện hành, lập Danh mục hồ sơ 52

2.3 Nguyên tắc và yêu cầu của việc xây dựng Danh mục hồ sơ và xác

định thành phần tài liệu trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam54

2.3.1 Nguyên tắc của việc lập Danh mục hồ sơ và Danh mục tài liệu

trong hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam55

2.3.2 Yêu cầu của việc xây dựng Danh mục hồ sơ và Danh mục tài liệu

trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam59

2.4 Phương pháp xây dựng Danh mục hồ sơ và xác định thành phần

tài liệu trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam62

2.4.1 Phương pháp xây dựng Danh mục hồ sơ 62

2.4.2 Phương pháp xây dựng Danh mục tài liệu trong hồ sơ hiện hành 75

Chương 3 Cấu trúc, cách sử dụng Danh mục hồ sơ và Danh mục tài liệu

trong hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3.1 Cấu trúc của Danh mục hồ sơ và Danh mục tài liệu trong hồ sơhiện hành83

3.1.1 Cấu trúc của Danh mục hồ sơ 83

3.1.2 Cấu trúc của Danh mục tài liệu trong hồ sơ hiện hành 87

3.2 Cách sử dụng Danh mục hồ sơ và Danh mục tài liệu trong hồ sơ

hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam89

PHẦN KẾT LUẬN 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY