Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5

LỜI NÓI ĐẦU .6

PHẦN MỞ ĐẦU .10

1. Mục đích, ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài: .10

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:..

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:..

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề: ..

5. Nguồn tài liệu tham khảo:..

6. Phương pháp nghiên cứu:..

7. Những đóng góp của luận văn: ..

8. Bố cục của luận văn: ..

PHẦN NỘI DUNG..

Chương 1. CƠ SỞ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU TẠI LưU TRỮ HIỆN HÀNHError! Bookmark no

1.1. Cơ sở lý luận ..

1.2. Cơ sở thực tiễn ..

1.2.1. Nhu cầu một giải pháp mới trong chỉnh lý tài liệu.

1.2.2. Khả năng ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu lưu trữError! Bookmark not defin

1.3. Cơ sở pháp lý..

1.4. Lợi ích khi ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu.

Chương 2. YÊU CẦU VÀ QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CHỈNH

LÝ TÀI LIỆU TẠI LưU TRỮ HIỆN HÀNH..

2.1. Yêu cầu khi ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu.

2.2. Quy trình chỉnh lý tài liệu khi ứng dụng CNTT.

2.3. Thử nghiệm ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện

hành Bộ KH&CN..

2.3.1. Nội dung thử nghiệm..

2.3.2. Các bước thử nghiệm ..

2.3.3. Kết quả thử nghiệm..

2.3.4 Đánh giá về kết quả thử nghiệm: ..

Chương 3. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG

NGHỆ THÔNG TIN TRONG CHỈNH LÝ TÀI LIỆU TẠI LưUTRỮ HIỆN HÀNH..

3.1. Thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu

3.2. Những điều kiện đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài

liệu ..3.2.1. Đảm bảo về cơ sở hạ tầng cho việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lýtài liệu..

3.2.2. Đảm bảo về nguồn nhân lực cho việc ứng dụng CNTT trong chỉnhlý tài liệu..

3.2.3. Đầu tư cho việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu

3.3. Khuyến nghị:..

3.3.1. Với cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ.

3.3.2. Với cơ quan quản lý Bộ, ngành..

3.3.3. Với các lưu trữ hiện hành..

PHẦN KẾT LUẬN..

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.11

PHỤ LỤC 1. Quy trình chỉnh lý truyền thống và Quy trình chỉnh lý tài liệu

với sự trợ giúp của máy tính..

PHỤ LỤC 2. So sánh lợi ích giữa hai quy trình chỉnh lý tài liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY