Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu tổng hợp chế phẩm phối hợp nano bạc – chitosan ứng dụng bảo quản thanh long sau thu hoạch

2.2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu

Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê, thí nghiệm làm 3

lần, mỗi công thức kiểm tra 3 mẫu kết quả là trung bình cộng của các

mẫu và sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu.

2.2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu và xác định các chỉ tiêu

a. Đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm

Tiến hành xây dựng bảng điểm chuẩn đối với quả Thanh Long

ở mẫu đối chứng và quả Thanh Long bảo quản bằng màng chitosan

dựa theo TCVN 3215 – 79: Sản phẩm Thực phẩm - Phân tích cảm

quan - Phương pháp cho điểm [23] [54].

b. Phương pháp xác định hao hụt khối lượng

Nguyên lý: dùng phương pháp cân để xác định tỷ lệ hao hụt

khối lượng của Thanh Long trong quá trình bảo quản so với khối

lượng ban đầu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY