Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 90

2. Mục tiêu nghiên cứu. 91

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 91

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 92

5. Kết cấu của luận văn. 93

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN.

1.1. Một số khái niệm cơ bản.

1.1.1. Nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn

1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn .

1.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.

1.3. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.

1.4. Nguyên tắc quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanhkhách sạn.

1.4.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thang bậc

1.4.2. Nguyên tắc uỷ quyền .

1.4.3. Nguyên tắc phối hợp .

1.4.4. Nguyên tắc thống nhất .

1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh

khách sạn.1.5.1. Môi trường bên trong.

1.5.2. Môi trường bên ngoài .

1.6. Nội dung quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn.

1.6.1. Hoạch định nguồn nhân lực .

1.6.2. Phân tích và thiết kế công việc

1.6.3. Tuyển dụng lao động.

1.6.4. Phân công, bố trí công việc.

1.6.5. Đào tạo, phát triển nhân lực .

1.6.6. Đánh giá thực hiện công việc

1.6.7. Trả công lao động và các chính sách đãi ngộ lao động .

1.6.8. Hoạt động kiểm tra, giám sát

1.6.9. Xây dựng và duy trì quan hệ lao động

CHƢƠNG 2. ƢU ĐIỂM, HẠN CHẾ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN HERITAGE HẠ LONG, BIỆT THỰ

HOÀNG GIA, SÀI GÒN HẠ LONG VÀ MITHRIN HẠ LONG .

2.1. Khái quát về tình hình hoạt động và nguồn nhân lực tại các khách sạn 4 sao ở Hạ Long .

2.1.1. Giới thiệu chung về hệ thống cơ sở lưu trú ở Quảng Ninh.

2.1.1.1. Số lượng cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh

2.1.1.2. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh.

2.1.2. Tình hình hoạt động của các khách sạn 4 sao ở Hạ Long

2.1.3. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của các khách sạn 4 sao ở Hạ Long.

2.2. Công tác hoạch định nguồn nhân lực.2.3. Phân tích và thiết kế công việc .

2.4. Công tác tuyển dụng lao động.

2.5 Công tác phân công, bố trí công việc.

2.6. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực.

2.6.1. Kinh phí đào tạo .

2.6.2. Nội dung, hình thức đào tạo.

2.6.3. Đánh giá kết quả đào tạo.

2.7. Công tác đánh giá thực hiện công việc.

2.8. Trả công lao động và các chính sách đãi ngộ

2.8.1. Thực hiện các chính sách tiền lương cơ bản

2.8.2. Phụ cấp về vật chất và chính sách động viên tinh thần .

2.9. Công tác kiểm tra giám sát.

2.10. Xây dựng và duy trì quan hệ lao động.

CHƢƠNG 3. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG

TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC KHÁCH SẠN 4 SAOỞ HẠ LONG.

3.1. Mục tiêu, định hƣớng phát triển của ngành du lịch, khách sạn trong

thời gian tới.

3.1.1. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3.1.2. Trên địa bàn thành phố Hạ Long

3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại

các khách sạn 4 sao ở Hạ Long .

3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực.

3.2.2. Xây dựng, cập nhật và sử dụng thường xuyên bản mô tả và bản

tiêu chuẩn công việc trong tuyển dụng và đánh giá nhân viên .

3.2.3. Tăng cường kiểm soát hệ số luân chuyển lao động .

3.2.4. Hoàn thiện công tác đánh giá sau các khoá đào tạo .

3.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc.

3.2.6. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường

làm việc trong các khách sạn. .

3.3. Một số kinh nghiệm thực tế từ công tác quản trị nguồn nhân lực tại

các khách sạn 4 sao ở Hạ Long .

3.3.1. Kinh nghiệm về tuyển dụng và sử dụng lao động .

3.3.2. Kinh nghiệm về đào tạo, phát triển nhân lực

3.3.3. Kinh nghiệm về công tác đánh giá thực hiện công việc.

3.3.4. Kinh nghiệm về công tác trả công và đãi ngộ lao động .

3.3.5. Kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát

3.3.6. Kinh nghiệm về xây dựng và duy trì quan hệ lao động .

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC B

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY