Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lƣợng công trình xây dựng tại công ty cổ phần Hoa Kỳ

Một tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì mỗi con ngƣời cần

có sự chỉ đạo, phối hợp của những cá nhân để cùng hƣớng tới những

mục tiêu, những định hƣớng chung.

Theo quan điểm quản trị chất lƣợng sản phẩm hiện đại, mặc dù

công nhân là ngƣời trực tiếp sản xuất ra sản phẩm nhƣng ngƣời quản

lý lại là ngƣời phải chịu trách nhiệm đối với chất lƣợng sản phẩm đó.

Trong thực tế, tỷ lệ liên quan đến những vấn đề trong quản lý chiếm

tới 80%. Do vậy, họ phải nhận thức đƣợc rằng đó không chỉ do lỗi ở

trình độ tay nghề ngƣời công nhân mà còn do chính bản thân của bộ

máy quản lý.

công tác tổ chức bộ máy này vẫn còn thực trạng sau:

- Bộ máy quản lý chất lƣợng chƣa tạo ra đƣợc sự phối hợp

đồng bộ, nhịp nhàng ăn khớp giữa các khâu với nhau.

- Việc bố trí vào các chức vụ quản lý nhƣng chƣa căn cứ vào

trình độ chuyên môn mà lại lấy các tiêu chuẩn khác điều này dẫn đến

một thực trạng là cán bộ quản lý thiếu năng lực về chuyên môn quản

lý chất lƣợng công trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY