Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu đánh giá năng hòa tan các dầu xuất thế của HCOOH trong CO2 lỏng siêu tới hạn bằng phương pháp hóa học lượng tử

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN CƠ SỞ LÍ THUYẾT HÓA HỌC LƯỢNG TỬ

1.1. PHƯƠNG TRÌNH SCHRÖDINGER

1.2. SỰ GẦN ĐÚNG BORN – OPPENHEIMER

1.3. NGUYÊN LÍ KHÔNG PHÂN BIỆT CÁC HẠT ĐỒNG NHẤT,

MÔ HÌNH HẠT ĐỘC LẬP

1.4. NGUYÊN LÝ PHẢN ĐỐI XỨNG HAY NGUYÊN LÝ LOẠI

TRỪ PAULI

1.5. HÀM SÓNG CỦA HỆ NHIỄU ē

1.6. CẤU HÌNH VÀ TRẠNG THÁI SPIN ē

1.7. BỘ HÀM CƠ SỞ

1.7.1. Một số khái niệm về bộ hàm cơ sở

1.7.2. Phân loại bộ hàm cơ sở

1.7.3. Sai số do chồng chất bộ cơ sở (BSSE)

1.8. CÁC PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG HOÁ HỌC LƯỢNG TỬ

1.8.1. Phương pháp trường tự hợp Hartree-Fock (HF)

1.8.2. Phương pháp nhiễu loạn

1.8.3. Phương pháp tương tác cấu hình (Configuration Interaction – CI)

1.8.4. Phương pháp chùm tương tác (CC)

1.9. THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ (DENSITY FUNCTIONAL

THEORY – DFT)

1.9.1. Các ñịnh lý Hohenberg-Kohn

1.9.2. Các phương trình Kohn-Sham

1.10. THUYẾT AIM

1.11. OBITAN PHÂN TỬ KHU TRÚ (LMO), OBITAN TỰ NHIÊN

(NO), OBITAN NGUYÊN TỬ TỰ NHIÊN (NAO) VÀ OBITAN

LIÊN KẾT TỰ NHIÊN (NBO)

1.11.1. Obitan phân tử khu trú

1.11.2. Obitan tự nhiên, obitan nguyên tử tự nhiên và obitan liên

kết tự nhiên9

CHƯƠNG 2

LIÊN KẾT HIĐRO VÀ THUYẾT AXIT-BAZƠ LEWIS

2.1. LIÊN KẾT HIĐRO

2.1.1. Tầm quan trọng của liên kết hiñro

2.1.2. Khái niệm và phân loại liên kết hiñro

2.1.3. Liên kết hiñro chuyển dời xanh (Blue-Shifting Hydrogen

Bond)

2.1.4. Phương pháp nghiên cứu liên kết hiñro

2.2. THUYẾT AXIT-BAZƠ LEWIS

2.2.1. Axit, bazơ và phản ứng axit-bazơ theo Lewis

2.2.2. Một số loại axit Lewis thường gặp

2.2.3. Lực axit-bazơ Lewis

2.2.4. Ý nghĩa, tầm quan trọng của thuyết axit-bazơ Lewis

2.3. HỆ CHẤT NGHIÊN CỨU

2.3.1. Đối tượng nghiên cứu

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY