Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.102

1. Lý do chọn đề tài.109

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.112

3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.113

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .114

5. Phương pháp nghiên cứu.115

6. Kết cấu của luận văn.116

CHưƠNG 1 ..

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LưỢNG..

DỊCH VỤ DU LỊCH ..

1.1 Một số khái niệm cơ bản..

1.1.1 Khái niệm về du lịch..

1.1.2 Dịch vụ và dịch vụ du lịch ..

1.1.2.1 Dịch vụ..

1.1.2.2 Dịch vụ du lịch..

1.1.3 Chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ du lịch..

1.1.3.1 Chất lượng dịch vụ..

1.1.3.2 Chất lượng dịch vụ du lịch..

1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch..

1.1.4.1 Các yếu tố vĩ mô..

1.1.4.2. Các yếu tố vi mô..

1.2 Các tiêu chí đánh giá và phương pháp đo lường chất lượng dịch vụdu lịch ..

1.2.1 Tiêu chí đánh giá của nhà quản lý..

1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên ý kiếnkhách du lịch..

1.2.2.1 Tiêu chí đánh giá của phương pháp SERVQUAL..

1.2.2.2 Các tiêu chí hiện đại..107

1.2.3 Phương pháp đánh giá chất lượng các dịch vụ du lịch trên

Vịnh Hạ Long..

Tiểu kết chương 1 ..

CHưƠNG 2 ..

TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN

VỊNH HẠ LONG..

2.1 Tiềm năng về tài nguyên du lịch của Vịnh Hạ Long .

2.1.1 Tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên..

2.1.1.1 Vị trí địa lý, khí hậu và cảnh quan ..Năm..

2.1.1.2 Đa dạng sinh học..

2.1.1.3 Địa chất, địa mạo ..

2.1.1.4 Hệ thống hang động..

2.1.2 Tiềm năng về tài nguyên du lịch nhân văn..

2.1.2.1 Đặc điểm dân cư trên Vịnh Hạ Long..

2.1.2.2 Giá trị văn hóa, lịch sử..

2.2 Thực trạng tổ chức và khai thác dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long.

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của các dịch vụ du lịch trên

Vịnh Hạ Long..

2.2.2 Các dịch vụ du lịch hiện có trên Vịnh Hạ Long.Error!

Bookmark not defined.

2.2.2.1 Các loại hình dịch vụ du lịch ..

2.2.2.2 Hành trình của một chuyến du lịch bao gồm các dịch vụ du

lịch trên Vịnh Hạ Long..

2.2.3 Công tác tổ chức quản lý Vịnh Hạ Long..

2.2.3.1 Ban Quản lý Vịnh Hạ Long ..

2.2.3.2 Các quy định có tính pháp quy về giá vé và thời gian thămVinh..Địa điểm..108

Mùa hè ..

2.2.3.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ du lịch của Vịnh Hạ Long

.2.2.3.4 Một số loại hình và tuyến du lịch trên Vịnh Hạ Long .Error!

Bookmark not defined.

2.2.4 Thực trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt

động du lịch trên Vịnh Hạ Long ..

2.2.5 Thực trạng phương tiện vận chuyển trên Vịnh Hạ Long và

các dịch vụ trên đó ..

2.2.5.1 Các loại tầu..

Đơn đề nghị cấp chứng nhận tầu có cơ sở lưu trú du lịch trên Vịnh hạLong..

Các trang thiết bị trên tầu ..

2.2.5.2 Các công ty tham gia kinh doanh vận chuyển ..

2.2.5.3 Giá cước vận chuyển khách du lịch ..

2.2.6. Thực trạng nguồn nhân lực trên các hang, động, đảo và trên

Vịnh Hạ Long..

2.3 Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long ..

2.3.1 Những mặt làm được..

2.3.2 Những tồn tại và yếu kém..

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế..

Tiểu kết chương 2 ..

CHưƠNG 3 ..

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ

DU LỊCH TRÊN VỊNH HẠ LONG..

3.1 Quan điểm của Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh về tổ chức khai thácVịnh Hạ Long. ..

3.1.1 Quan điểm phát triển du lịch của Nhà nước đối với Vịnh Hạ Long..

3.1.2 Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh ..

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trênVịnh Hạ Long ..109

3.2.1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách ..

3.2.2 Tăng cường đầu tư, nâng cấp và hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹthuật..

3.2.3 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực .

3.2.4 Kiện toàn, tổ chức bộ máy kinh doanh dịch vụ du lịch.

3.2.5 Đổi mới phương pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ..

3.2.6 Xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường.

3.2.7 Hợp tác, phối hợp liên ngành để phát triển

Tiểu kết Chương 3 ..

KẾT LUẬN..

TÀI LIỆU THAM KHẢO.116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY