Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lich tại Cát Bà cho khách nội địa

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 1

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . 4

MỞ ĐẦU. 8

1. Lý do chọn đề tài. 8

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 9

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 10

5. Phương pháp nghiên cứu. 11

6. Cấu trúc của luận văn. 11

Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ

DU LỊCH . 12

1.1. Dịch vụ du lịch . 12

1.1.1. Khái niệm dịch vụ du lịch . 12

1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ du lịch. 12

1.2. Chất lươṇ g dic̣ h vu ̣du lic̣ h. 15

1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch. 15

1.2.2. Các mức chất lượng dịch vụ . 16

1.2.3. Các đặc trưng của Chất lượng dịch vụ du lịch. 17

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến Chất lượng dịch vụ du lịch. 18

1.2.4.1. Các yếu tố vĩ mô . 18

1.2.4.2. Các yếu tố vi mô . 19

1.2.5. Đo lườ ng chất lươṇ g dic̣ h vu ̣du lic̣ h . 22

1.3. Tiêu chí đánh giá Chất lượng dịch vụ du lịch .

1.3.1. Các tiêu chí đánh giá của A. Parasuraman và Leonard L. Berry. .

1.3.2. Các tiêu chí đánh giá của các nhà nghiên cứu Nhật Bản .4 .

1.3.3. Các tiêu chí để đánh giá Chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho

khách nội địa. .

1.3.3.1. Tiêu chí về sự đa dạng của các loại hình dịch vụ du lịch .

1.3.3.2. Tiêu chí về chất lượng các điều kiện thực hiện dịch vụ du lịch. .

1.3.3.3. Tiêu chí về chất lượng của đội ngũ lao động. .

Tiểu kết chương 1. .

Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LưỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI

CÁT BÀ CHO KHÁCH NỘI ĐỊA. .

2.1. Khái quát về Cát Bà và hoạt động du lịch tại Cát Bà .

2.1.1. Khái quát về Cát Bà . .

2.1.2. Khái quát về hoạt động du lịch tại Cát Bà .

2.1.2.1. Một số đặc điểm về hoạt động du lịch tại Cát Bà . .

2.1.2.2. Tình hình hoạt động du lịch tại Cát Bà .

2.2. Thực trạng Chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà qua đánh giá của khách

du lịch nội địa và nhà cung ứng du lịch . .

2.2.1. Trắc nghiệm Chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho khách nội địa. .

2.2.2. Thực trạng Chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà qua đánh giá của

khách nội địa . .

2.3. Một số kết luận và nguyên nhân cơ bản của thực trạng Chất lượng dịch vụ du5

lịch tại Cát Bà qua đánh giá của khách nội địa và nhà cung ứng dịch vụ . .

2.3.1. Một số kết luận. .

Hai là: Dịch vụ du lịch tại Cát Bà còn kém đa dạng về loại hình. .

2.3.2. Một số nguyên nhân cơ bản của thực trạng Chất lượng dịch vụ tại CátBà. .

2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan. .

2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan. .

Tiểu kết chương 2. .

CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT

LưỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÁT BÀ CHO KHÁCH NỘI ĐỊA .

3.1. Điṇ h hướ ng phát triển du lic̣ h Cát Bà và yêu cầu nâng cao chất lượng

dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho khách nội địa . .

3.1.1. Điṇ h hướ ng phát triển du lic̣ h Cát Bà . .

3.1.2. Yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho khách nộiđịa . .

3.2. Môṭ số giải pháp trước mắt nhằ m nâng cao chất lượng dic̣ h vu ̣du lic̣ h taị

Cát Bà cho khách nội địa . .

3.2.1. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ lao động .

3.2.2. Tăng cường cơ sở vật chất . .

3.2.3. Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. .

3.2.4. Phát triển và đa dạng các dịch vụ vui chơi giải trí, các tour tuyến thamquan . .

3.2.5. Xúc tiến quảng bá, phát triển thị trường du lịch nội địa .6 .

3.3. Một số giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát

Bà cho khách nội địa. .

3.3.1. Xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Cát Bà .

3.3.2. Tìm kiếm và xây dựng mô hình phát triển phù hợp cho du lịch Cát Bà. .

3.4. Môṭ số kiến nghi. ̣ . .

3.4.1. Về đào tạo nguồn nhân lực. .

3.4.2. Đầu tư cho các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch .

Tiểu kết chương 3. .

KẾT LUẬN. .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY