Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH KHOÁNG SẢN

2.1.1 Đặc điểm của ngành khoáng sản

2.1.2 Rủi ro của ngành khoáng sản

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngành khoáng

sản qua các năm

2.2 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH

NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.2.1. Tỷ suất nợ dài hạn trên tổng tài sản

Trong khoảng thời gian nghiên cứu, tỷ suất nợ dài hạn trên

tổng tài sản bình quân của các doanh ngiệp ngành khoáng sản đạt

mức 15,2% tức là 15,25% tài sản của các doanh nghiệp được hình12

thành từ nợ dài hạn. Một số doanh nghiệp có tỷ suất nợ dài hạn bình

quân cao như TVD (55,27%), YBC (35,7%), MDC (32,49%); nhưng

cũng có doanh nghiệp sử dụng nợ dài hạn rất ít như CTM (0,2%),

DHA (0,3%) NNC (0,07%). Tỷ suất này chênh lệch khá lớn giữa các

doanh nghiệp trong ngành với độ lệch chuẩn là 17,26%.

2.2.2. Tỷ suất nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu bình quân ở mức

79,33% thể hiện tính tự chủ trong dài hạn được đảm bảo. Chỉ có 6

doanh nghiệp trong tổng số 17 doanh nghiệp ngành khoáng sản vượt

mức bình quân. Một số doanh nghiệp có tỷ suất nợ trên vốn chủ sở

hữu cao như TVD (323%), YBC (387%) thì nhiều doanh nghiệp còn

lại đều có tỷ lệ này rất thấp dưới mức 50% như TCT (0,9%), DHA

(0,3%), NNC (0,09%).

Mỗi doanh nghiệp có một chính sách tài trợ riêng tùy thuộc

vào tình hình hoạt động kinh doanh của mình. Với những doanh

nghiệp có tỷ suất nợ dài hạn hay tỷ suất nợ dài hạn trên vốn chủ sở

hữu cao như MDC, TVD, YBC thể hiện mức độ tự chủ về tài chính

của các doanh nghiệp rất thấp, vốn sử dụng cho hoạt động kinh

doanh chủ yếu từ nguồn tài trợ bên ngoài. Do đó khả năng tiếp nhận

các khoản vay nợ mới sẽ khó khăn hơn nếu tình hình thanh toán

không đúng hạn cũng như hiệu quả hoạt động kém.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY