Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

NIÊM YẾT

1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU CÔNG BỐ THÔNG

TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1.1. Khái niệm về công bố thông tin

Theo Sổ tay CBTT dành cho các công ty niêm yết thì “công bố

thông tin được hiểu là phương thức để thực hiện quy trình minh bạch

của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các cổ đông và công chúng đầu tư

có thể tiếp cận thông tin một cách công bằng”. Theo “Public

disclosure and transparency”, Yerevan May (2006) minh bạch thông

tin “là sự công bố thông tin kịp thời và đáng tin cậy, nó cho phép

những người sử dụng thông tin đó có thể đánh giá chính xác về tình

hình và hiệu quả của một ngân hàng, hoạt động kinh doanh và rủi ro7

liên quan đến các hoạt động này”.

1.1.2. Phân loại công bố thông tin

a. Phân loại thông tin theo tính chất bắt buộc hoặc tự nguyện

Thông tin bắt buộc: Là các thông tin mà công ty niêm yết bắt

buộc phải công bố theo quy định của các văn bản luật của một quốc gia

Thông tin tự nguyện: Là thông tin mà công ty niêm yết tự

nguyện công bố.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY