Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

CHưƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN

THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRưỜNG

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1.ĐẶC TRưNG CỦA ROA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNHHưỞNG

3.1.1. Đặc trưng của Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)

Theo Warren Edward Buffett thì mức hợp lý của tỷ suất sinh

lợi của tài sản của một doanh nghiệp là lớn hơn 20%. Qua bảng số

liệu 3.1 có thể thấy phần lớn các công ty ngành sản xuất chế biến

thực phẩm đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

trong nghiên cứu có tỷ suất sinh lợi của tài sản bình quân trong 3

năm từ năm 2010-2012 ở mức chưa hợp lý (dưới 20% chiếm

91.111%). Đặc biệt, có 6 công ty có ROA nhỏ hơn 0 (13.333%),

trong khi chỉ có 8.889% công ty có ROA ở mức hợp lý (>20%).

3.1.2. Đặc trưng của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt

động kinh doanh

Tác giả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD

của các DN được sử dụng trong nghiên cứu như sau:

 Đặc trưng của các nhân tố: giá trị trung bình, độ lệch

chuẩn, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

 Mối quan hệ giữa nhân tố với ROA: các doanh nghiệp

được phân thành các nhóm theo các tiêu chí của nhân tố ảnh hưởng,

tính giá trị ROA trung bình của từng nhóm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY