Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN

HÀNG THƢƠNG MẠI

1.1. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG

MẠI

1.1.1. Khái niệm

Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại chính là mức

độ thành công mà các ngân hàng đạt được trong việc phân bổ các

nguồn lực để đạt được mục tiêu đã định trước.

1.1.2. Tiêu chí phản ánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng

thƣơng mại

a. Tiếp cận phi cấu trúc

Được tiến hành theo 3 nội dung chủ yếu là: đánh giá khả năng tăng

trưởng của ngân hàng, đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng, đánh

giá rủi ro của ngân hàng.

- Đánh giá khả năng tăng trưởng của ngân hàng qua:

+ Các chỉ tiêu tăng trưởng tài sản

+ Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng nguồn vốn

+ Các chỉ tiêu tăng trưởng hoạt động ngoại bảng

+ Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng năng lực hoạt động

+ Tăng trưởng năng lực chiếm lĩnh thị trường

- Đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng

Khả năng sinh lời được thể hiện qua các chỉ tiêu đánh giá như: tỷ

suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

(ROA), tỷ lệ thu nhập lãi suất ròng cận biên (NIM), tỷ lệ thu nhập phi lãi

suất ròng cận biên (NNM), tỷ lệ thu nhập hoạt động ròng cận biên

(NOM), lợi nhuận ròng trước những giao dịch đặc biệt (NRST), lợi

nhuận ròng trên một cổ phần, chênh lệch lãi suất bình quân.

- Đánh giá rủi ro của ngân hàng qua:

+ Đánh giá rủi ro tín dụng

+ Đánh giá rủi ro thanh khoản

+ Đánh giá rủi ro thị trường

+ Đánh giá rủi ro lãi suất

+ Đánh giá rủi ro vỡ nợ

- Thị giá cổ phiếu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY