Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ tại trường Cao đẳng nội vụ Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4

PHẦN MỞ ĐẦU 5

PHẦN NỘI DUNG 18

CHƯƠNG 1: LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000 VÀO

CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ TẠI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI18

1.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội và các đơn vị

cấu thành19

1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường 19

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị cấu thành 22

1.2. Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ hiện hành

và nộp hồ sơ vào lưu trữ tại Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội23

1.2.1. Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 23

1.2.2. Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 25

1.2.3. Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ hiện

hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ tại Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ NỘP HỒ

SƠ VÀO LƯU TRỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI33

2.1. Thành phần, nội dung tài liệu chủ yếu hình thành trong hoạt động của Trường Cao đẳng

Nội vụ Hà Nội33

2.1.1. Thành phần 33

2.1.2. Nội dung 34

2.2. Thực trạng công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ tại Trường Cao đẳng

Nội vụ Hà Nội42

2.2.1. Quy định về công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ đang được áp

dụng tại Trường42

2.2.2. Đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữcủa Trường

442.2.3. Thực trạng công tác lập danh mục hồ sơ 46

2.2.4. Thực trạng công tác lập hồ sơ hiện hành 48

2.2.5. Thực trạng công tác nộp hồ sơ vào lưu trữ 58

2.3. Nhận xét chung về thực trạng công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu

trữ tại Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội59

2.3.1. Kết quả đạt được 59

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 62

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ TẠI TRƯỜNG CAO

ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI64

3.1. Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng công tác lập hồ sơ hiện hành và

nộp hồ sơ vào lưu trữ tại Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội65

3.1.1. Đối với trách nhiệm quản lý của lãnh đạo Trường 65

3.1.2. Đối với nguồn lực tham gia công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vàolưu trữ69

3.1.3. Đối với quy trình nghiệp vụ lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơquan70

3.1.4. Đối với công tác phân tích, đánh giá, cải tiến 90

3.2. Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công tác theo tiêu chuẩn ISO 9000 92

3.2.1. Xây dựng kế hoạch áp dụng 92

3.2.2. Biên soạn, phổ biến các tài liệu 95

3.2.3. Áp dụng tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng 95

3.2.4. Đánh giá chất lượng nội bộ 96

3.2.5. Chứng nhận HTQLCL 97

PHẦN KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY