Tóm tắt Luận văn Ngã ba Đồng Lộc - Quyết chiến điểm trên mặt trận giao thông vận tải trong chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965 - 1968)

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU . 1

Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM GIAO THÔNG

VẬN TẢI Ở KHU 4 VÀ HÀ TĨNH TRONG CHỐNG CHIẾN TRANH

PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT (1965- 1968) . 10

1.1. Vị trí địa lý và vai trò của giao thông vận tải trên địa bàn Khu 4. 10

1.2. Chủ trương và hoạt động bảo đảm GTVT của ta trước âm mưu

phá hoại, ngăn chặn của Mỹ - nguỵ trên địa bàn Khu 4. 16

1.3. Bảo đảm giao thông vận tải ở Hà Tĩnh trong chống chiến tranh

phá hoại lần thứ nhất. 34

Chƣơng 2: NGÃ BA ĐỒNG LỘC- QUYẾT CHIẾN ĐIỂM TRÊN MẶT

TRẬN GTVT TRONG CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ

NHẤT (1965 - 1968). 45

2.1. Ngã ba Đồng Lộc và sự hình thành quyết chiến điểm trên mặt

trận GTVT ở Khu 4 . 45

2.2. Phát huy thế mạnh cả nước và sức mạnh tại chỗ, Đảng bộ và

nhân dân Hà Tĩnh tập trung lực lượng, hoàn thành nhiệm vụ bảo

đảm GTVT ở Ngã ba Đồng Lộc (4. 1968 - 10. 1968). 56

2.3. Kết quả và ý nghĩa thắng lợi tại quyết chiến điểm Ngã ba

Đồng Lộc trong thế trận chung của cuộc chiến đấu bảo đảm GTVT

ở Khu 4 và Hà Tĩnh. 85

Phần kết: MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CUỘC CHIẾN

ĐẤU TRÊN MẶT TRẬN BẢO ĐẢM GTVT Ở QUÂN KHU 4, HÀ TĨNH

VÀ NGÃ BA ĐỒNG LỘC TRONG CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI

LẦN THỨ NHẤT. THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TRONG

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY . 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 113

PHỤ LỤC. 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY