Tóm tắt Luận văn Nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nộ

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở CƠ SỞ 7

1.1. Khái quát chung về phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 7

1.1.1. Khái niệm phổ biến, giáo dục pháp luật 7

1.1.2. Cơ sở pháp lý của việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 13

1.2. Những đặc điểm của phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 17

1.2.1. Về chủ thể, đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật 17

1.2.1.1. Chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật 17

1.2.1.2. Đối tượng cần phải phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp xã, phường 22

1.2.2. Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 26

1.2.3. Về hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở xã, phường 32

1.3. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 39

1.3.1. Mục đích, ý nghĩa của việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở xã, phường 39

1.3.2. Yêu cầu của việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 44

Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở CƠSỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY47

2.1. Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 47

2.1.1. Một số điểm đặc thù về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội 47

2.1.2. Những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội 55

2.1.3. Những hạn chế, khiếm khuyết và nguyên nhân của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phốHà Nội71

2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 74

2.2.1. Nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác phổ biến,giáo dục pháp luật ở cơ sở78

2.2.2. Hoàn thiện nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và củng cố các điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phổ 793 4

biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

2.2.2.1. Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 79

2.2.2.2. Về đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 81

2.2.2.3. Nâng cấp cơ sở vật chất, kinh phí, điều kiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở 84

2.2.3. Đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 85

2.2.4. Thực hiện tốt sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đoàn thể 85

2.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát 86

2.2.6. Những đề nghị với Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 86

KẾT LUẬN 88

MỘT SỐ SÁCH - TÀI LIỆU TÁC GIẢ LUẬN VĂN ĐÃ THAM GIA BIÊN SOẠN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

PHỤ LỤC 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY