Tóm tắt Luận văn Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân ở Tổng công ty xây dựng Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Mục lục

Nội dung Trang

Mở đầu . 6

Chương 1. Tầm quan trọng và nội dung của việc giáo dục đạo đức

cách mạng cho giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nayError! Bookmar

1.1. Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cách mạng cho giai cấp

công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Error! Boo

1.1.1. Đạo đức và đạo đức cách mạng. .

1.1.2. Vai trò của đạo đức cách mạng đối với giai cấp công nhân

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ..

1.2. Nội dung và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đạo

đức cách mạng cho đội ngũ công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Error! Boo

1.2.1. Nội dung giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ..

1.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đạo đức

cách mạng cho đội ngũ công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay..

Chương 2. Thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho đội

ngũ công nhân ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trong giai đoạn hiện

nay và một số vấn đề đặt ra. .

2.1. Thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công

nhân ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

2.1.1. Khái quát về đội ngũ công nhân của Tổng công ty Xây dựng HàNội..

2.1.2. Thực trạng chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho đội

ngũ công nhân ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội .

2.1.3. Một số hạn chế trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng

cho đội ngũ công nhân ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội .

2.2. Một số vấn đề đặt ra trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đội

ngũ công nhân ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Chương 3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo

dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ công nhân ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. .

3.1. Đổi mới nội dung, hình thức phương pháp giáo dục đạo đức cách

mạng ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

3.1.1. Về nội dung giáo dục..

3.1.2. Về phương pháp và hình thức.

3.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực tốt, gương mẫu về ý

chí và hành động, có khả năng tập hợp giáo dục công nhân trong công ty

có hiệu quả

3.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách

mạng của người công nhân ở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội Error! Boo

3.4. Xây dựng môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội lành mạnh tạo môi

trường thuận lợi giáo dục đạo đức cách mạng

3.4.1. Giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống

cho công nhân..

3.4.2. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở các công ty, xí nghiệp

và lành mạnh hóa đời sống công nhân..

3.4.3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của

công đoàn cùng với chính quyền và các tổ chức khác của công nhân..

3.4.4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng

tạo trong đội ngũ công nhân mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết luận. .6

Danh mục tài liệu tham khảo . 12

Phụ lục . .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY